12 iunie 2024

HCL nr. 136/25.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – “EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL”, str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, beneficiar Ilisei Răzvan-Gabriel, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia

Consiliul Local Buhusi, jud. Bacau, întrunit în ședință din data de 25.09.2019;
Având în vedere:
– Cererea nr. 24380/09.08.2019 a dlui Ilisei Răzvan-Gabriel;
– Raportul de specialitate nr. 24594/12.08.2019 al Serviciului Urbanism;
– Referatul de aprobare al Primarului orasului Buhusi nr. 24648/12.08.2019;
– Avizul nr. 16/02.08.2019 emis de Arhitectul Șef al Consiliului Județean Bacău;
– Informarea nr.26382/30.08.2019 încheiată la finalul procedurii de consultare publică referitoare la Proiectul de Hotărâre privind Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – “EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL”, str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, beneficiar Ilisei Răzvan-Gabriel, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia;
– Referatul de aprobare al Primarului orasului Buhusi nr. 27850/13.09.2019;
– Certificatul de urbanism nr. 068/03.09.2018 emis de UAT Orasul Buhusi;
– Avizul de oportunitate nr. 33767/01.11.2018 al Arhitectului Șef –Colac Alexandru Sorin;
– Raportul informării și consultării publicului pentru documentația P.U.Z. “EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL”, str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău;
– Contractul de concesionare nr. 23817/26.07.2018 încheiat între U.A.T. Orașul Buhuși și Ilisei Oana-Daniela și Ilisei Răzvan-Gabriel;
– Actul adițional nr. 1 la contractul de concesiune nr. 23817/26.07.2018;
– HCL nr. 33/28.02.2019 privind modificarea condițiilor și termenelor impuse prin contractul de concesiune nr. 23817/26.07.2018 a terenului în suprafață de 32,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuși, str. Republicii, Nr.1, în imediata vecinătate a clădirii proprietatea numiților ILISEI OANA- DANIELA (fostă DEDIU OANA- DANIELA) și ILISEI RĂZVAN-GABRIEL, în vederea extinderii spațiului comercial;
– HCL nr. 198/29.11.2018 privind avizarea Planului Urbanistic Zonal pentru ,,EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL“ str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, BENEFICIAR: ILISEI RĂZVAN GABRIEL;
– Avizul nr. 68/17.12.2018 emis de SC Compania Regionala de Apa Bacau;
– Avizul condiționat nr. 901/22.01.2019 emis de Telekom Romania Communications S.A.;
– Avizul nr. 211437524/09.01.2019 emis de Delgaz Grid SA (gaze naturale);
– Avizul nr. 1002075578/11.01.2019 emis de Delgaz Grid SA (energie electrică);
– Adresa nr. 21092/27.12.2018 emisa de Directia de Sanatate Publica Judeteana Bacau;
– Adresa nr. 395/14.01.2019 emisă de Agentia Nationala pentru Protectia Mediului Bacau;
– Studiul geotehnic la proiectul ,,EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL“ str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, BENEFICIAR: ILISEI RĂZVAN GABRIEL, întocmit de PFA Anghel Stelian;
– Proiectul-faza P.U.Z., întocmit de S.C. DAILY PROJECT STUDIO S.R.L., “EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL”, str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, număr cadastral 64161, beneficiar Ilisei Răzvan-Gabriel, cu toată documentația aferentă;
– Anunțul nr. 24649/12.08.2019 de aducere la cunoștință publică a proiectului de act normativ, în coformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
– Art. 25 alin. (1), art. 37 alin. (1) și alineatele (1^1) – (1^3), art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;
– Art. 2 alin. (2) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată și modificată;
– Art. 18 secțiunea 6 din Ordinul nr. 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi de elaborare şi actualizare a documentaţiilor de urbanism;
– Ordinul nr. 2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;
– prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/17.06.2009 – Republicata si modificata prin Legea nr. 71/2011;
– prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 63/19.07.2012 privind aprobarea Regulamentului Local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau rvizuirea planurilor de urbanism și/sau de amenajare a teritoriului, orașul Buhuși, județul Bacău;
– HCL 75/25.07.2002 pentru aprobarea Planului Urbanistic General al orasului Buhusi, proiect nr.15/2000 si a Regulamentului Local de Urbanism aferent PUG-ului;
– HCL nr.31/29.03.2012 ,,privind prelungirea termenului de valabilitate pentru Planul Urbanistic General al orasului Buhusi si a Regulamentului Local de Urbanism existente’’;
– HCL nr.68/20.06.2014 – pentru modificarea art.1 din H.C.L. nr.31/29.03.2012 ,,privind prelungirea termenului de valabilitate pentru Planul Urbanistic General al orasului Buhusi si a Regulamentului Local de Urbanism existente”;
– Legea nr.7/1996 – legea cadastrului și publicității imobiliare, republicată și modificată;
– Avizul nr. 29167 din 24.09.2019 al comisiei de agricultură, avizul nr.29169/24.09.2019 al comisiei de urbanism, avizul nr.29372/25.09.2019 al comisiei juridice, precum și avizul nr. 29373 din 25.09.2019 al comisiei economice- toate favorabile;
– În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. c), art.139 alin. (3) lit. e), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic Zonal (PUZ) – “EXTINDERE SPAȚIU COMERCIAL”, str. Republicii, nr. 1, oraș Buhuși, jud. Bacău, beneficiar Ilisei Răzvan-Gabriel, precum și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta documentatie de urbanism are valabilitate 5 ani de la data aducerii la cunoştinţă publică.
Art.3. În vederea efectuării modificărilor în evidenţele cadastrale, prin grija beneficiarului se va transmite Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliară Bacău documentaţia prevăzută de normele specifice.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează Primarul Orașului Buhuși şi Serviciile de specialitate din subordine.
Art.6. Prezenta documentaţie se comunică, prin intermediul Secretarului Orașului Buhuși, în termenul prevăzut de lege, beneficiarului Ilisei Răzvan-Gabriel, Primarului Orașului Buhuși şi Instituţiei Prefectului Judeţului Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi se aduce la cunoştinţă publică în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

SECRETAR GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 136
Din 25.09.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 16
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 1

print

Fișiere atașate