12 iunie 2024

HCL nr. 137/25.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii, bunurile imobile – terenuri arabile formate din S1 în suprafață de 105,34 mp și S2 în suprafață de 595,31 mp, situate în Buhuşi, Str. 1 Mai, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare, în vederea vânzării prin metoda licitației publice

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 25.09.20119;
Având în vedere:
– Cererea nr.21818/15.07.2019 a d-lui Ursu Ioan;
– Adresa nr. 22075/16.07.2019 a Comp. Protecţia Mediului;
– Adresa nr. 22074/17.07.2019 a Comp. Agricol;
– Raportul de specialitate nr.27332 /10.09.2019 al Serviciului Urbanism;
– Referatul de aprobare nr.27333 /10.09.2019 al Primarului oraşului Buhuşi ;
– Prevederile art.1, alin.4-7, art.10-13, art.23, art.27 din Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată şi modificată;
– Legea Nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.552-553, art.555-561, art.602-603, art.876-885 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Avizul nr. 29167 din 24.09.2019 al comisiei de agricultură, avizul nr.29169/24.09.2019 al comisiei de urbanism, avizul nr.29372/25.09.2019 al comisiei juridice, precum și avizul nr. 29373 din 25.09.2019 al comisiei economice- toate favorabile;
– Prevederile art.76-art.83, art.129 alin (2) lit.c), alin(6) lit.b), art.139 alin.3, lit.g), art.196 alin.(1), art.197, art.354, art.362-364 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se constată că aparţine domeniului privat al localităţii bunurile imobile – terenuri arabile formate din S1 în suprafață de 105,34 mp și S2 în suprafață de 595,31 mp, situate în Buhuşi, Str. 1 Mai, conform Planului topografic – Anexa 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Se aprobă întocmirea documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară, precum şi întocmirea documentaţiei de evaluare, a bunurilor imobile – terenuri arabile formate din S1 în suprafață de 105,34 mp și S2 în suprafață de 595,31 mp, situate în Buhuşi, Str. 1 Mai.
Art.3. Se împuterniceşte d-l Vasile Zaharia – primarul oraşului Buhuşi să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

SECRETAR GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 137
Din 25.09.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate