24 octombrie 2021

HCL nr. 140/25.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind constatarea că aparține domeniului privat al localității,
bunul imobil Lot 10, alcătuit din:- terenuri cu nr. cad. 61829, 62035 ac, în suprafață de 2.762,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61829 – C5 în suprafață de 839,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), precum și vânzarea acestuia prin metoda licitației publice deschise cu oferta în plic sigilat

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău întrunit în ședința ordinară din data de 25.09.2019,
Având în vedere:
– Adresa nr. 27362/10.09.2019 S.C. ROAN INVEST SRL prin care își exprimă dorința clară de a cumpăra bunul imobil Lot 10, alcătuit din:- terenuri cu nr. cad. 61829, 62035 ac, în suprafață de 2.762,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61829 – C5 în suprafață de 839,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi);
– Documentaţia cadastrală nr.61829 și 62035- executant dl. Darie Neculai, notată în Cartea Funciară şi de publicitate imobiliară;
– Raportul de evaluare nr.26079/28.08.2019.–executant SC „EVAL PROIECT CONSULTING” SRL BACĂU;
– Studiul de oportunitate nr. 27360/10.09.2019 al Serv. Urbanism;
– Caiet de sarcini nr.27361/10.09.2019 al Serv. Urbanism;
– Raportul de specialitate nr. 27791/12.09.2019 al Serv. Urbanism ;
– Referat de aprobare nr. 27363/10.09.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile H.C.L nr.30/31.03.2004 – privind „Metodologia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice deschise pentru vânzarea unor terenuri, spaţii comerciale şi a terenurilor aferente, aparţinând domeniului privat al localităţii”
– Prevederile H.C.L nr.207/20.12.2018 – ,, de aprobare a Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri – construcții și terenuri aferente, proprietate privată a orașului Buhuși”
– Prevederile H.C.L nr.70/27.04.2017 – ,, de aprobare a Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri – terenuri proprietate privata a orașului Buhuși ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare” ;
– Legea Nr.273/2006 – privind finanţele publice locale- cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Avizul nr. 29167 din 24.09.2019 al comisiei de agricultură – favorabil, avizul nr.29169/24.09.2019 al comisiei de urbanism – favorabil, avizul nr.29372/25.09.2019 al comisiei juridice cu doua voturi „pentru”, 1 –„abtinere” si un vot „impotriva” precum și avizul nr. 29373 din 25.09.2019 al comisiei economice – favorabil;
– Prevederile art.76-art.83, art.129 alin (2) lit.c), alin(6) lit.b), art.139 alin.2, art.196 alin.(1), art.197, art.354, art.362-364 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se constată că aparține domeniului privat al localității, bunul imobil Lot 10, alcătuit din:- terenuri cu nr. cad. 61829, 62035 ac, în suprafață de 2.762,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61829 – C5 în suprafață de 839,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi)
Art.2. Se aprobă însuşirea documentaţiilor cadastrale ce aparțin bunului imobil Lot 10, alcătuit din:- terenuri cu nr. cad. 61829, 62035 ac, în suprafață de 2.762,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61829 – C5 în suprafață de 839,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), conform Anexei nr.1 și 2 – părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă însuşirea documentaţiei de evaluare, înregistrată la instituţia noastră sub nr.26079/28.08.2019 a bunului imobil Lot 10, alcătuit din:- terenuri cu nr. cad. 61829, 62035 ac, în suprafață de 2.762,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61829 – C5 în suprafață de 839,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), conform Anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă vânzarea prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat, a bunului imobil Lot 10, alcătuit din:- terenuri cu nr. cad. 61829, 62035 ac, în suprafață de 2.762,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61829 – C5 în suprafață de 839,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi).
Art.5. Se propune spre aprobarea C.L.B, preţul minim de pornire a licitației publice, în vederea vânzării bunului imobil Lot 10, alcătuit din:- terenuri cu nr. cad. 61829, 62035 ac, în suprafață de 2.762,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61829 – C5 în suprafață de 839,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi) , după cum urmează:
Preţ minim de vânzare calculat, conform Raport de evaluare nr.26079/28.08.2019, executat de SC Eval Proiect Consulting SRL Bacău, la care se adaugă TVA – 19% și cheltuieli de întocmire documentație cadastrală, de evaluare și notariale:
Lot 10- Valoare totală cu TVA(19%) – terenuri nr. cad. 61829 ac, 62035 – suprafață 2.762,00 mp – 38.695,00 lei + clădire nr. cad. 61829 – C5 –suprafață construită 839,00 mp – 64.464,00 lei = 105.538,00 lei.
Cheltuieli aferente Lot 10 cu TVA(19%) – suprafață totală 2.762,00 mp – 900,00 lei.
Preţ minim de vânzare calculat :
Lot 10 – terenuri nr. cad. 61829 ac, 62035 + clădire nr. cad. 61829 – C5- 105.538,00 lei + cheltuieli aferente Lot 10 – 900,00 lei = 106.438,00 lei(TVA inclus) respectiv 38,00 lei/mp (TVA inclus).
Preţ minim de pornire a licitației stabilit de Consiliul Local Buhuși:
pentru Lot 10: Terenuri cu nr. cad. 61829ac, 62035 în suprafață de 2.762,00 mp – suma de 59.000 lei și clădire cu nr. cad. 61829 – C5, în suprafață construită de 839,00 mp – suma de 65.000 lei == 124.000,00 lei (TVA inclus).
Art.6. Se aprobă „Studiul de oportunitate” în vederea vânzării prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat, a bunului imobil Lot 10, alcătuit din:- terenuri cu nr. cad. 61829, 62035 ac, în suprafață de 2.762,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61829 – C5 în suprafață de 839,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), conform anexei nr. 4, – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.7. Se aprobă „Caietul de sarcini” în vederea vânzării prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat, a bunului imobil Lot 10, alcătuit din:- terenuri cu nr. cad. 61829, 62035 ac, în suprafață de 2.762,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61829 – C5 în suprafață de 839,00 mp, situat în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.8. Cheltuielile propriu-zise cu întocmirea contractului de vânzare-cumpărare, taxele de timbru şi de autentificare, onorariul notarial, cad în sarcina persoanei fizice sau juridice desemnată drept câștigător al licitației.
Art.9. Se împuterniceşte d-l Vasile Zaharia – Primarul Oraşului Buhuşi, să reprezinte Consiliul Local Buhuşi în vederea semnării Contractului de vânzare-cumpărare la notariat.
Art.10. Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condiţiile legii la instanţa de contencios administrativ competentă, în a cărei rază teritorială se află bunul.
Art.11. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul C.L.B, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

SECRETAR GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 140
Din 25.09.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 13
Voturi „împotrivă” – 3
„Abțineri” – 1

Print

Fișiere atașate