12 iunie 2024

HCL nr. 141/25.09.2019

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru modificarea art.1 la HCL nr.62/14.07.2016 ,,privind aprobarea componenței
noului Consiliu de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși’’

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2019;
Având în vedere:
 Adresa nr. 11006/12.09.2019 înaintată de Spitalul Orășenesc Buhuși, înregistrată la Primăria orașului Buhuși cu nr. 27860/13.09.2019;
 Ordinul Ministrului Sănătății nr. 1253/12.08.2019 privind desemnarea membrilor și membrilor supleanți în Consiliul de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși, județul Bacău;
 Adresa nr. 14814/19.08.2019 a Direcției de Sănătate Publică Bacău;
 Raportul nr. 28112/16.09.2019 al dnei Botezatu Daniela – consilier juridic;
 Referat de aprobare nr.28113/16.09.2019 a Primarului orasului Buhusi;
 prevederile art. 88 – art. 94 alin.2ˆ1 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările și completările ulterioare;
 prevederile art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – modificată și completată;
 OUG nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale, modificată şi completată;
 HG nr. 529/2010 pentru aprobarea menţinerii managementului asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale care au desfăşurat faze-pilot, precum şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se menţine managementul asistenţei medicale la autorităţile administraţiei publice locale şi la Primăria Municipiului Bucureşti şi a Listei unităţilor sanitare publice cu paturi pentru care se transferă managementul asistenţei medicale către autorităţile administraţiei publice locale şi către Primăria Municipiului Bucureşti, cu modificările și completările ulterioare;
 HCL nr. 37/17.06.2010 – privind desemnarea comisiei de primire a ansamblului de atribuții și competențe exercitate de Ministerul Sănătății precum și aprobarea Protocolului de predare-preluare încheiat între Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău și Consiliul Local Buhuși a transferului managementului asistenței medicale al Spitalului Orășenesc Buhuși;
 Avizul nr.29372/25.09.2019 al comisiei juridice și avizul nr. 29373 din 25.09.2019 al comisiei economice – favorabile;
 În baza art. 129 alin. (2) lit. a), lit.d), alin. (7) lit. c), alin.14, art. 139 alin. (1) și ale art.140 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă modificarea art.1 la HCL nr.62/14.07.2016 ,,privind aprobarea componenței noului Consiliu de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși’’, după cum urmează:
,, Art.1. Se aprobă componența noului Consiliu de Administrație al Spitalului Orășenesc Buhuși, după cum urmează:
Membri titulari:

1. Constandiș Ana-Cristina – consilier local;
2. Pristavu Mihai – consilier local;
3. Mareș Elena – consilier juridic UAT orașul Buhuși;
4. Dr. Lucaci Cecilia – reprezentant D.S.P.J. Bacău;
5. Ec. Cîrjan Marilena – reprezentant D.S.P.J.Bacău;

Membri supleanți:

1. Drăghici Florența – consilier local;
2. Spataru Ion – consilier local;
3. Grigoroiu Diana – consilier juridic UAT orașul Buhuși;
4. Dr. Matanie Cristina– reprezentant D.S.P.J. Bacău;
5. Ec. Deaconu Elena – reprezentant D.S.P.J. Bacău;

Membri cu statut de invitați:

1. Reprezentant Colegiul Medicilor Bacău;
2. Reprezentant al O.A.M.G.M.A.M.R. Filiala Bacău’’

Art.2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr.62/14.07.2016 rămân valabile.
Art. 3 La data intrării în vigoare a prezentei se abrogă prevederile HCL nr. 110/28.06.2018.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către persoanele desemnate la art.1, va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului-Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, Spitalului Orășenesc Buhuși și Comp. Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

SECRETAR GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 141
Din 25.09.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print