18 mai 2024

HCL nr. 143/25.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al orașului Buhuși

Consiliul Local Buhuşi,judeţul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25.09.2019;
Având în vedere:
– Raportul nr. 27953/13.09.2019 al Serviciului Impozite şi Taxe și Direcției Buget Finanțe Contabilitate;
– Referatul de aprobare nr. 28197/16.09.2019 al Primarului Orașului Buhuși;
– Prevederile Titlului IX, cu privire la impozitele şi taxele locale din Legea nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal;
– Prevederile HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art. 32 din OG nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitaţi fiscale;
– Prevederile Legii nr. 207/ 2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;
– Avizul nr.29372/25.09.2019 al comisiei juridice și avizul nr. 29373 din 25.09.2019 al comisiei economice – favorabile;
– Prevederile art. 129 alin. (1) şi alin. (14), art.139 alin.(3) art. 140 alin. (l), ale art. 154 alin. (l), ale art. 196 alin. (l) lit. a, ale art. 197 alin. (l) şi ale art. 243 alin. (l) lit. a şi lit. b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă anularea accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al orașului Buhuși.
Art.2. Se aprobă procedura de acordare a anulării accesoriilor în cazul obligaţiilor bugetare restante la 31 decembrie 2018 datorate bugetului local al orașului Buhuși, conform Anexelor nr. 1, 2 și 3, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.3. Primarul orașului Buhuși va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin Direcția Buget Finanțe Contabilitate și Serviciul Impozite şi Taxe.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Hotărârea va fi comunicată Primarului Orașului Buhuși, Direcției Buget Finanțe Contabilitate și Serviciului Impozite şi Taxe.

Art.6. Prin grija Secretarului General al UAT Buhuși, prezenta hotărâre se va comunica în termenul legal Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

SECRETAR GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 143
Din 25.09.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 16
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 1

print

Fișiere atașate