12 iunie 2024

HCL nr. 144/25.09.2019

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
Privind aprobarea Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la
nivelul orașului Buhuși pentru perioada 2019 – 2024

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2019;
Având în vedere:
 Raportul nr. 28083/16.09.2019 al dnei Roxana Mihaela Mihai – Șef CSC din cadrul DAS Buhuși;
 Referatul de aprobare nr.28203/17.09.2019 al Primarului orasului Buhusi;
 prevederile Anexei nr. 2, art.3, lit.a din HG. 797/2017, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr.292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului cu modificările și completările ulterioare;
 Legea 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 221/2010 pentru ratificarea Conventiei privind drepturile persoanelor cu dizabilitati;
 Legea 217/2003 privind prevenirea și lupta împotriva violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice cu modificările și completările ulterioare;
 Proiectul ”Strategiei naționale pentru protecția și promovare drepturilor copilului”;
 Proiectul ”Strategiei naționale privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități”;
 Avizul nr.29372/25.09.2019 al comisiei juridice și avizul nr. 29373 din 25.09.2019 al comisiei economice – favorabile;
 În baza art. 129 alin. (2) lit. b), lit.d), alin.4 lit. e), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1),art.140 alin.1 și ale art.196 alin.1, lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Strategia Locală de Dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul orașului Buhuși pentru perioada 2019-2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului, de către Direcția de Asistență Socială Buhuși și va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, precum și Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

SECRETAR GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 144
Din 25.09.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate