21 iunie 2024

HCL nr. 146/25.09.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI,
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare
al Consiliului Local Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în sedintă ordinară în data de 26.09.2019;
Având în vedere:
– Raportul nr.28125/16.09.2019 al Secretarului General al UAT Buhuşi;
– Referatul de aprobare nr.28126/16.09.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în medii de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei – modificată şi completată;
– prevederile Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate – republicată şi modificată;
– Legea nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, cu modificările si completările ulterioare;
– prevederile OUG nr.57/2019 – privind Codul administrativ;
– prevederile Legii nr.53/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică
republicată;
– prevederile Legii nr.115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare;
– Constituţia României;
– prevederile HGR nr.282/2005 privind stabilirea modelului legitimaţiei pentru aleşii locali şi a modelului semnului distinctiv al calităţii acestora;
– Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,
– Avizul nr. 29167 din 24.09.2019 al comisiei de agricultură, avizul nr.29169/24.09.2019 al comisiei de urbanism, avizul nr.29372/25.09.2019 al comisiei juridice, precum și avizul nr. 29373 din 25.09.2019 al comisiei economice – favorabile;
– în baza art.129 alin.2, lit.a), alin.3, lit.a),alin.14, art.139 alin.1, alin.3, lit.i), art.140 alin.1,art.196, alin.1, lit.a), art.197, alin.1 si 2 si art.632 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local Buhuşi conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data adoptării, iar HCL nr.63/28.07.2016 se abrogă.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanta de contencios administrativ competentă, în conditiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată si completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată pe site-ul instituţiei, va comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către consilierii locali.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

SECRETAR GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 146
Din 25.09.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate