12 iunie 2024

HCL nr. 148/25.09.2019

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind soluționarea plângerii prealabile formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși, împotriva H.C.L. nr. 114 din 31.07.2019 privind aprobarea Actului adițional nr. 10 la Contractul de Concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși, nr. 5367/12.02.2007- modificat și completat

Consiliul Local Buhuși, Județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de 25.09.2019;
Având în vedere:
– plângerea prealabilă formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. Buhuși, nr.53/27.08.2019, înregistrată la instituția noastră sub nr. 26058/27.08.2019, împotriva H.C.L. nr. 114/31.07.2019;
– H.C.L. nr. 114/31.07.2019 privind aprobarea Actului adițional nr. 10 la Contractul de Concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși, nr. 5367/12.02.2007- modificat și completat;
– Punctul de vedere/referatul nr. 28402/18.09.2019 al Compartimentului Protecția Mediului, avizat din punct de vedere juridic de către d-na Botezatu Daniela – consilier juridic;
– Referatul de aprobare nr.28540/18.09.2019 al primarului orașului Buhuși
– prevederile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată și completată;
– prevederile Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităti publice;
– Ordinul nr.82/2015 – privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităţilor modificat și completat;
– Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitătile specifice serviciului de salubrizare a localităților;
– Legea nr. 31/2019 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu;
– Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, modificată și completată;
– Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje;
– O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu – modificată și completată;
– O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
– Avizul nr. 29167 din 24.09.2019 al comisiei de agricultură – favorabil respingerii plângerii prealabile, avizul nr.29169/24.09.2019 al comisiei de urbanism – favorabil respingerii plângerii prealabile, avizul nr.29372/25.09.2019 al comisiei juridice cu doua voturi „pentru” și două –„abtineri”, precum și avizul nr. 29373 din 25.09.2019 al comisiei economice- favorabil respingerii plângerii prealabile;
– în temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (3), ale art. 140 alin. (1), art.196 alin.(1) si art.197 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se respinge plângerea prealabilă formulată în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. pentru revocarea în parte a H.C.L. nr. 114/31.07.2019 privind aprobarea Actului adițional nr. 10 la Contractul de Concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși, nr. 5367/12.02.2007- modificat și completat.
Art.2. Primarul Orașului Buhuși va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin structurile de specialitate din cadrul instituției.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 4. Prezenta Hotărâre va fi afișată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Primarului Orașului Buhuși, S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L., Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, și va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

SECRETAR GENERAL AL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 148
Din 25.09.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” respingerea plângerii prealabile – 10
Voturi „împotriva” respingerii plângerii prealabile – 1
„Abțineri” – 6

print