21 iunie 2024

HCL nr. 150/24.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru doi chiriași
din orașul Buhuși

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 24.10.2019;
Având în vedere:
– Procesul verbal nr. 31695/14.10.2019 al Comisiei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, repartizarea și stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale/fond locativ;
– Raportul nr. 32033/16.10.2019 al compartimentului de specialitate;
– Referatul de aprobare nr. 32034/16.10.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– HCL nr.109/27.10.2014 privind aprobarea ”Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fond locativ de stat din oraşul Buhuși”;
– HCL nr. 70/28.07.2016 privind modificarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe devenite disponibile din fond locativ de stat, aprobată prin HCL nr.103/27.10.2004;
– Dispoziția nr. 938/06.10.2016 privind desemnarea unor membri care să facă parte din comisia de analiză a solicitărilor de locuințe devenite disponibile;
– Legea locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 – modificată şi completată;
– Legea nr.213/1998 privindproprietatea publică şi regimul juridic al acesteia – modificată şi completată;
– Prevederile art.1777 – 1804, art. 1816 – 1836 ale Noului Cod Civil aprobatprinLegea nr. 287/17.06.2009, republicată şi modificată prin Legea nr.71/2001;
– Avizul comisiei economice nr. 33048/24.10.2019 și avizul comisiei juridice nr. 33049/24.10.2019 – favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartiția imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși din strada 9 Mai, numărul 2, etajul 2, apartamentul 8 (camera 208) pentru domnul Manolache Dumitru. Locuinţa repartizată este în suprafață totală de 25,79 mp, din care: 1 cameră – 18,04 mp și dependințe – 7,75 mp.
Art.2. Se aprobă repartiția imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși din strada 9 Mai, numărul 2, etajul 1, apartamentul 17 (camera 117) și etajul 2, apartamentul 18 (camera 218) pentru doamna Gugoașă Angelica. Locuinţa repartizată este în suprafață totală de 52,79 mp, din care: 2 camere – 37,29 mp și dependințe – 15,50 mp.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 150
Din 24.10.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print