20 aprilie 2024

HCL nr. 158/24.10.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși
pe anul 2019

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 24.10.2019;
Având în vedere:
– Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/21.10.2019 a Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși;
– Nota de fundamentare nr. 318/22.10.2019 a Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituția noastră cu nr. 32749/22.10.2019;
– Referatul de aprobare nr. 32758/22.10.2019 al Primarului orașului Buhuși;
– HG nr. 752/2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform art. 20 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
– HCL nr. 53/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri proprii și subvenții autofinanțate pe anul 2019 şi estimat pe anii 2020-2022 al Clubului Sportiv ,,Handbal Club Buhuși”;
– HG nr. 752/2019 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale conform art. 20 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019;
– HCL nr. 57/2010 privind înfiinţarea clubului sportiv de handbal intitulat „HANDBAL CLUB BUHUŞI” – modificată și completată;
– HCL nr. 109/19.07.2019 privind modificarea denumirii Clubului Sportiv „Handbal Club” Buhuși în Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
– Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
– Avizul comisiei economice nr. 33048/24.10.2019 și avizul comisiei juridice nr. 33049/24.10.2019 – favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b) și lit. d), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. e) și lit. f) și ale art. 139 alin. (3) și ale art. 140 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși pe anul 2019, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Clubul Sportiv Orășenesc Buhuși va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 158
Din 24.10.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate