12 iunie 2024

HCL nr. 160/08.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea condițiilor de prelungire a perioadei de tragere pentru creditul de investiții, acordat în baza contractului nr. RQ 15125747784957/36024/08.12.2015, în valoare de 14.000.000 lei

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată, din data de 08.11.2019;
Având în vedere:
– Hotărârea de aprobare nr. BC/B/29964/04.11.2019, înaintată de CEC Bank, privind prelungirea perioadei de tragere pentru creditul de investitii în valoare de 14.000.000 lei, înregistrată la Primăria Buhuși cu nr. 34312/04.11.2019;
– Raportul de specialitate nr. 34532/05.11.2019 al doamnei Botezatu Daniela – cons. juridic în cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Buhuși;
– Raportul nr. 34321/04.11.2019 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuşi;
– Referatul de aprobare nr. 34596/06.11.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Adresa nr. 18916/19.06.2019, intocmita de conducerea Orasului Buhusi, prin care s-a solicita prelungirea contractului de investitii nr.RQ15125747784957/08.12.2015, pana pe 31.03.2020;
– Adresa nr. 2752711.09.2019, intocmita de conducerea Orasului Buhusi, prin care s-a solicita prelungirea contractului de investitii nr.RQ15125747784957/08.12.2015, pana pe 30.09.2020;
– Prevederile contractului de credit de investiţii RQ 15125747784957/36024/08.12.2015 încheiat între Oraşul Buhuşi şi CEC Bank SA, modificat și completat prin actele adiționale nr. 1 – 3;
– HCL nr. 50/23.04.2019, privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli a Consiliului Local Buhusi pentru anul 2019 si estimat pentru anii 2020-2022;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– OUG nr. 64/2007, privind datoria publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Avizul comisiei economice nr. 34868/08.11.2019 și avizul comisiei juridice nr. 34869/08.11.2019 – favorabile;
– Prevederile art. 129 alin. (2) lit.b), alin. (4) lit.b), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă condițiile de prelungire a perioadei de tragere pentru creditul de investiții, acordat în baza contractului nr. RQ 15125747784957/36024/08.12.2015, în valoare de 14.000.000 lei, conform Hotărârii de aprobare nr. BC/B/29964/04.11.2019 înaintată de CEC Bank – anexă a prezentei hotărâri.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Primarul orașului Buhuși, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului general al orașului Buhuși, către CEC Bank S.A., Primarul orașului Buhuși și către Instituţia Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 160
Din 08.11.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 12
Voturi „împotrivă” – 6
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate

  • pdf anexa
    Dimensiune fișier: 1 Mo