21 iunie 2024

HCL nr. 161/14.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea studiului de oportunitate, a studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară, convocată de îndată, din data de 14.11.2019;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 34855/07.11.2019 întocmit de Timofte Maria-Oana– șef Birou Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Buhuși;
– Referatul de aprobare nr. 34863/07.11.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Obiectivul Specific 8.1 „Creșterea accesiblității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”;
– HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice, modificată și completată;
– Studiu de fezabilitate elaborat de proiectantul general S.C. THIRD NEST S.R.L, proiect nr.7 din octombrie 2018;
– Studiu de oportunitate pentru proiectul “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344;
– Scrisoarea pentru demararea etapei precontractuale numărul 30110/OI/04.11.2019 emisă de Organismul Intermediar pentru POR 2014-2020;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Avizul comisiei de agricultură nr. 35432/14.11.2019, avizul comisiei de urbanism nr. 35433/14.11.2019, avizul comisiei economice nr. 35435/14.11.2019 și avizul comisiei juridice nr. 35434/14.11.2019 – favorabile;
– Prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) și lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344.
Art.2. Se aprobă studiul de fezabilitate al proiectului “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși” cod SMIS 126344, întocmit de S.C. THIRD NEST S.R.L., conform prevederilor legale, și capitolul „Descrierea investiței” din documentația de avizare a lucrărilor de intervenție (SF), conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă studiul de oportunitate al proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.5. Se aprobă devizul general al proiectului „Reabilitarea, modernizarea și extinderea Ambulatoriului Spitalului Orășenesc Buhuși”, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.7. Primarul orașului Buhuși, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.8. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin grija Secretarului general al orașului Buhuși, Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
OVIDIU SCRIITORU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 161
Din 14.11.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate