21 iunie 2024

HCL nr. 164/28.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii „Extindere rețea gaze naturale strada Libertății – Buhuși”

Consiliul Local al Oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 34334 din 04.11.2019 al Serviciului Urbanism;
– Referatul de aprobare nr. 34339 din 05.11.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art.44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Proiectul tehnic nr. 48/2019 elaborat de S.C. KOT PROEX SRL Bacău;
– Avizul comisiei de agricultură nr. 37193/28.11.2019, avizul comisiei de urbanism nr. 37194/28.11.2019, avizul comisiei economice nr. 37195/28.11.2019 și avizul comisiei juridice nr. 37196/28.11.2019 – favorabile;
În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) şi alin. (4) lit. d), art. 136 alin. (8), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) şi art. 197 din din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, modificată și completată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă proiectul tehnic nr. 48/2019, elaborat de S.C. KOT PROEX SRL Bacău, pentru obiectivul de investiţii „Extindere rețea gaze naturale strada Libertății– Buhuși”.
Art.2. Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: ”Extindere rețea gaze naturale strada Libertății – Buhuși”, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Primarul orașului Buhuși, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin grija Secretarului general al orașului Buhuși, Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE GĂUCAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 164
Din 28.11.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate

  • doc 2_anexa
    Dimensiune fișier: 16 Ko