21 iunie 2024

HCL nr. 167/28.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transmiterii dreptului de folosință gratuită si dreptul de servitute către Delgaz Grid S.A., pe perioada funcționării obiectivelor, a suprafeței de 68 mp de teren ocupat definitiv, ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, situat în străzile Mihai Viteazu, Bradului, Tineretului și Primăverii, necesar executării lucrării ” Extindere contorizare inteligentă cu automatizare rețea medie tensiune și integrare SCADA din zona urbană, județul Bacău”

Consiliul Local Buhuşi, Jud. Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;
Având în vedere:
– Adresa nr. 26740 din 03.09.2019 emisă de DELGAZ GRID S.A.;
– Raportul de specialitate nr. 32514/21.10.2019 al Serviciului Urbanism;
– Referat de aprobare nr. 32517/21.10.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art. 12 alin.(1), (2), (3) si (4) din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art. 866 și nr. 874 din Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 republicată privind Codul civil;
– Avizul comisiei de agricultură nr. 37193/28.11.2019, avizul comisiei de urbanism nr. 37194/28.11.2019, avizul comisiei economice nr. 37195/28.11.2019 și avizul comisiei juridice nr. 37196/28.11.2019-favorabile;
– Prevederile art. 76, art. 108, art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), alin. (14), art. 136, art. 139, art. 196 alin. (1), art. 197, art. 286, art. 349-353 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterii dreptului de folosință gratuită și dreptul de servitute către Delgaz Grid S.A., pe perioada funcționării obiectivelor, a suprafeței de 68 mp de teren ocupat definitiv, ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, situat în străzile Mihai Viteazu, Bradului, Tineretului și Primăverii, necesar executării lucrării „Extindere contorizare inteligentă cu automatizare rețea medie tensiune și integrare SCADA din zona urbană, județul Bacău”, conform anexelor nr. 1 – 4, părți integrante a prezentei hotărâri.
Art.2. Suprafata de 68 mp de teren ocupat definitiv, necesară executării lucrărilor, este împărțită astfel:
• 14 mp pentru înlocuirea unui post de transformare în anvelopă din beton de tip PTAv MT/JT;
• 21 mp pentru înlocuirea unor linii electrice subterane de medie tensiune, precum și pentru manșonarea liniilor electrice subterane înlocuite cu liniile electrice subterane existente;
• 4 mp pentru montarea unor blocuri de măsură și protecție de tip BMPT, alipite de PTCZ 20/0,4kV existente;
• 6 mp pentru montarea unor puncte de aprindere iluminat public, alipite de PTCZ 20/0,4kV existente;
• 23 mp pentru montarea unor prize de pământ.

Art.3. La finalizarea lucrărilor, terenul ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, pe care se execută lucrarea, va fi adus la starea și forma inițială, prin refacerea integrală a zonei afectate (carosabil, trotuare, zone verzi, parcări, alei pietonale).
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Primarul orașului Buhuși, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin grija Secretarului general al orașului Buhuși, Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE GĂUCAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 167
Din 28.11.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate