12 iunie 2024

HCL nr. 168/28.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea documentației de atribuire aferentă vânzării prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat a bunului imobil Lot 5, alcătuit din teren cu nr. cad. 61725 ac, în suprafață de 6.778,00 mp, și bunurile imobile: clădire identificată cu nr. cad. 61725-C3 în suprafață de 914,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61725-C4 în suprafață de 28,00 mp, situate în intravilanul oraşului Buhuşi, str. Libertăţii nr. 36 (Platforma industrială Buhuşi)

Consiliul Local Buhuşi, Jud. Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;
Având în vedere:
– Adresa nr. 3116/09.10.2019 emisă de UAT Oraș Buhuși;
– Adresa nr. 33729/.30.10.2019 emisă de SC Covired SRL prin care își exprimă acordul cu demararea procedurilor legale în vederea cumpărării bunului imobil Lot 5, alcătuit din: teren cu nr. cad. 61725 ac, în suprafață de 6.778,00 mp și bunurile imobile: – clădire identificată cu nr. cad. 61725-C3 în suprafață de 914,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61725-C4 în suprafață de 28,00 mp, situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr. 36 (Platforma industrială Buhuşi);
– Actul adiţional nr. 35506/14.11.2019 privind încetarea contractului de concesionare nr. 12086/02.06.2011 prin acordul părților;
– Raportul de specialitate nr.35341/13.11.2019 al Serv. Urbanism;
– Referat de aprobare nr.35342/13.11.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile HCL nr.139/25.09.2019 – privind privind constatarea că aparține domeniului privat al localității, bunul imobil Lot 5, alcătuit din: teren cu nr. cad. 61725 ac, în suprafață de 6.778,00 mp și bunurile imobile: clădire identificată cu nr. cad. 61725-C3 în suprafață de 914,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61725-C4 în suprafață de 28,00 mp, situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr. 36 (Platforma industrială Buhuşi), precum și vânzarea acestuia prin metoda licitației publice deschise cu oferta în plic sigilat;
– Prevederile HCL nr. 30/31.03.2004 – privind „Metodologia de organizare şi desfăşurare a licitaţiei publice deschise pentru vânzarea unor terenuri, spaţii comerciale şi a terenurilor aferente, aparţinând domeniului privat al localităţii”;
– Legea Nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale- cu modificările şi completările ulterioare;
– Avizul comisiei de agricultură nr. 37193/28.11.2019, avizul comisiei de urbanism nr. 37194/28.11.2019, avizul comisiei economice nr. 37195/28.11.2019 și avizul comisiei juridice nr. 37196/28.11.2019;
– Prevederile art. 76, art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b), art.139, art. 196 alin. (1), art. 197, art. 363 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă documentația de atribuire aferentă vânzării prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat a bunului imobil Lot 5, alcătuit din teren cu nr. cad. 61725 ac, în suprafață de 6.778,00 mp, și bunurile imobile: clădire identificată cu nr. cad. 61725-C3 în suprafață de 914,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61725-C4 în suprafață de 28,00 mp, situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre
Art.2. Cheltuielile propriu-zise cu întocmirea contractului de vânzare-cumpărare, taxele de timbru şi de autentificare, onorariul notarial, cad în sarcina persoanei fizice sau juridice desemnată drept câștigător al licitației.
Art.3. Se împuterniceşte dl Vasile Zaharia – Primarul Oraşului Buhuşi, să reprezinte Consiliul Local Buhuşi în vederea semnării Contractului de vânzare-cumpărare la notariat.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Primarul orașului Buhuși, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.6. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin grija Secretarului general al orașului Buhuși, Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE GĂUCAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 168
Din 28.11.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 13
Voturi „împotrivă” – 2
„Abțineri” – 2

print

Fișiere atașate