5 martie 2024

HCL nr. 17/28.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea lunară a acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Buhuşi pe anul 2019

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 4081/05.02.2019 prin care Compartimentul Protecţie Socială propune unele măsuri pentru efectuarea de acţiuni de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social;
– Expunerea de motive nr. 4153/05.02.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile Legii nr.416/2001 – privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art. 28 din HG nr. 50/2011 – pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001- modificată și completată;
– prevederile Legii nr. 319/2006 – privind securitatea şi sănătatea în muncă, modificată şi completată;
– prevederile H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– prevederile Legii nr. 559/2018 pentru modificarea si completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat;
– Legea nr. 195/2006 – Legea-cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr. 6719/28.02.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 6720/28.02.2019, raportul comisiei economice nr. 6722/28.02.2019, raportul comisiei juridice nr. 6721/28.02.2019, favorabile;
– în baza prevederilor art.36, alin.2, lit.d, alin.6, lit.a, pct.2, alin.9, art.45, art.48, alin.2 și art.115, alin.1, lit.b din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001 – republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Regulamentul privind efectuarea lunară a acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către beneficiarii de ajutor social de pe raza oraşului Buhuşi pe anul 2019, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Primarul şi Viceprimarul oraşului Buhuşi, prin compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei, vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 17
Din 28.02.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

ANEXA LA HCL NR. 17/28.02.2019

R E G U L A M E N T
privind efectuarea lunară a acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Buhuşi pe anul 2019

1.Persoanele majore apte de muncă – beneficiare de ajutor social, vor efectua lunar un număr de ore de acţiuni de interes local, proporţional cu cuantumul ajutorului social acordat lunar.
2. Persoanele majore apte de muncă – beneficiare de ajutor social, vor presta orele de acţiuni de interes local, la următoarele servicii şi instituţii din subordinea Consiliului Local Buhuşi sau la care administraţia publică locală este acţionară:
– Serviciul Spaţii Verzi, Producerea Materialelor Floricol,etc.
– Serviciul Administrarea Domeniului Public–Privat, Construcţii şi Iluminat Public;
– Complexul de Servicii Comunitare;
– Spitalul orăşenesc Buhuşi;
– Şcoli gimnaziale din oraşul Buhuşi;
– Activităţi de Cultură şi Sport;
– Baia Comunală a orașului Buhuși;
– Compania Regională de Apă Bacău – Secţia Buhuşi.
Repartizarea pe locaţii de muncă se efectuează de către Compartimentul Protecţie Socială, la solicitarea serviciilor şi a instituţiilor mai sus menţionate, în concordanţă cu Planul lunar de acţiuni de interes local.
Planul lunar de acţiuni de interes local se întocmeşte de către Viceprimarul oraşului Buhuşi în colaborare cu serviciile şi instituţiile mai sus menţionate şi se comunică Compartimentului Protecţie Socială.
3. Principalele acţiuni sau lucrări pe care le vor executa persoanele apte de muncă – beneficiare de ajutor social sunt:
– salubrizarea căilor de comunicaţie (străzi, trotuare, alei), precum şi a altor spaţii proprietatea oraşului Buhuşi (parcări, spaţii verzi, etc);
– curăţarea de zăpadă şi gheaţă a străzilor, trotuarelor, aleilor, a spaţiilor de parcare;
– igienizarea pădurilor şi a parcurilor, a zonelor verzi şi plantate, precum şi plantarea de arbuşti şi arbori;
– curăţirea şi decolmatarea unor cursuri de apă pe teritoriul oraşului Buhuşi;
– igienizarea şi întreţinerea de clădiri proprietate publică ( sedii primărie, clădiri, spital, şcoli, grădiniţe), precum şi a unor piese de mobilier urban sau jocuri pentru copii ( văruire, vopsire, etc);
– văruirea copacilor aflaţi pe domeniul public al oraşului Buhuşi;
– participarea la refacerea, reabilitarea şi construirea de drumuri, străzi, alei, trotuare;
– efectuarea unor lucrări privind întreţinerea semnelor de circulaţie şi a marcajelor rutiere;
– lucrări de demolare a unor construcţii ilegale de pe domeniul public;
– lucrări de igienizare a Sălii Polivalente „ Moldova”, a sălii de sport a Liceul Teoretic „ Ion Borcea”, a Casei de Cultură, a Bibliotecii Orăşeneşti ,,George Bacovia’’, a Cinematografului „Victoria”, a Băii Comunale.
– îngrijire şi asistenţă a persoanelor în vârstă singure şi a persoanelor cu handicap sau invalide.
4. Pentru prestarea orelor de acţiuni de interes local, conducerea serviciilor şi/ sau a instituţiilor publice se obligă să pună la dispoziţia persoanelor apte de muncă – beneficiari ai ajutorului social, unelte şi alte materiale necesare procesului de muncă.
5. Persoanele apte de muncă – beneficiari ai ajutorului social care vor presta activităţi în zone deschise traficului rutier, li se va asigura de către persoanele responsabile, veste de avertizare.
6. Vestele de avertizare, uneltele şi materialele primite se distribuie de persoanelor apte de muncă – beneficiari ai ajutorului social pe bază de semnătură. Distrugerea sau înstrăinarea acestora se va imputa persoanelor respective.
7. Conducătorii serviciilor şi ai instituţiilor publice menţionate la pct.2 sunt obligaţi sa ţină evidenţa şi să asigure persoanelor apte de muncă – beneficiari ai ajutorului social, condiţii egale de muncă cu ale personalului încadrat, cu respectarea strictă a normei de muncă, a normelor de tehnică a securităţii muncii, a protecţiei şi igienei muncii. Instructajul privind protecţia muncii este obligatoriu şi cade în sarcina şefilor serviciilor şi /sau instituţiilor publice prevăzute la punctul 2.
8. Îndeplinirea normei de muncă este confirmată zilnic de către salariatul împuternicit de către şeful serviciului sau al instituţiei publice, cu verificarea ori de câte ori este nevoie, de către funcţionarii publici din cadrul Compartimentului Protecţie Socială din cadrul aparatului propriu.
9. La încheierea perioadei de muncă, serviciul sau instituţia publică eliberează adeverinţe (semnate de persoana responsabilă şi de conducătorul serviciului sau al instituţiei publice) prin care confirmă numărul de ore de acţiuni de interes local realizate de către fiecare beneficiar de ajutor social şi perioada în care s-au efectuat.
10. Adeverinţele sunt transmise Compartimentului Protecţie Socială de către şefii serviciilor sau instituţiilor publice sau sunt înmânate direct beneficiarilor de ajutor social. La preluare, adeverinţele sunt înregistrate de către salariaţii Compartimentului Protecţie Socială în Registrul de evidenţă a orelor de muncă, apoi sunt ataşate la dosarele de ajutor social ale titularilor, în vederea plăţii lunare a ajutorului social.
11. În situația refuzului unui loc de muncă oferit sau refuzul de a participa la serviciile pentru stimularea ocuparii fortei de munca si de formare profesionala oferite de agentiile teritoriale pentru ocuparea fortei de munca atrage încetarea dreptului de ajutor social.
12. În situaţia refuzului nejustificat de a efectua acţiunile sau lucrările de interes local, sau a neprezentării adeverinţelor care să ateste prestarea acestor lucrări, plata ajutorului social se suspendă. După 3 luni consecutive de suspendare, plata ajutorului social încetează.
13. Încetarea plăţii ajutorului social se face prin dispoziţie a Primarului şi se comunică în scris titularului în termen de 5 zile de la data emiterii acesteia, iar Agenţiei pentru Prestaţii Sociale Bacău se comunică până la data de 5 a fiecărei luni.
14. Prevederile prezentului Regulament se completează în mod corespunzător cu orice alte dispoziții legale în materie.

PRIMARUL ORAȘULUI,               SECRETAR,                                            COMP.PROT.SOC,
VASILE ZAHARIA                  Cons.Jur.OANA MIHAI                            COSTEA SORIN CTIN

print