12 iunie 2024

HCL nr. 170/28.11.2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind premierea elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din orașul Buhuși care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare și concursuri sportive,
în anul scolar 2018-2019

Consiliul Local al Orașului Buhuși, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28.11.2019;
Având în vedere:
– Raportul nr. 36074/19.11.2019 al Direcției Buget, Finanțe, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Buhuși;
– Referatul de aprobare nr. 36075/19.11.2019 al Primarului orașului Buhuşi;
– Informarea nr. 35390/13.11.2019 întocmită de membrii comisiei desemnați prin Dispoziția nr. 782/2019 emisă de Primarul orașului Buhuși;
– Adresa nr. 5074/03.10.2019 înaintată de Liceul Teoretic “Ion Borcea” Buhuși;
– Adresa nr. 1327/03.10.2019 înaintată de Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Buhuși;
– Adresa nr. 258/07.10.2019 înaintată de Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Buhuși;
– HCL nr. 171/2017 privind aprobarea Regulamentului privind acordarea de premii elevilor care au obţinut distincţii /rezultate deosebite – Premiul I,II,III, mențiuni sau medalii – aur, argint, bronz la etapele judeţene şi interjudeţene/regionale la competiţiile şcolare, olimpiade școlare, concursuri, etc.;
– Dispoziția nr. 789/2019 privind constituirea comisiei pentru analizarea rezultatelor deosebite obținute de elevii instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal de pe raza teritorială a orașului Buhuși, în vederea premierii conform HCL nr. 171/2017;
– Art. 7 din HG nr. 536/2016 privind stimularea performanţei şcolare înalte din învăţământul preuniversitar;
– prevederile art. 5 alin. (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– Art. 105, alin. (2) lit. h și lit. l, art. 106, art.111 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 din Legea educaţiei naţionale, modificată și completată;
– Avizul comisiei economice nr. 37195/28.11.2019 și avizul comisiei juridice nr. 37196/28.11.2019;
– Prevederile art. 76, art. 129 alin (2) lit. d), alin. (7) lit. a) și lit. f), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă lista nominală a elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din orașul Buhuși care au obținut rezultate deosebite la olimpiade școlare și concursuri sportive, în anul scolar 2018-2019, în vederea premierii, precum și cuantumul valoric al premiilor, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Festivitatea de premiere va avea loc în data de 16 decembrie 2019, ora. 16.00, la Casa de Cultură “Elisabeta Bostan” Buhuși.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică instituțiilor de învățământ preuniversitar de pe raza orașului orașului Buhuși, Primarului orașului Buhuși şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE GĂUCAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 170
Din 28.11.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 15
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 2

print

Fișiere atașate

  • doc 8_anexa
    Dimensiune fișier: 27 Ko