24 octombrie 2021

HCL nr. 178/28.11.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind îndreptarea unor erori materiale din cuprinsul HCL nr. 69/23.04.2019 «privind aprobarea bugetului pe anul 2019-venituri proprii și autofinanțate-al Liceului Teoretic “Ion Borcea” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022»

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 28.11.2019;
Având în vedere:
– Adresa nr. 6337/18.11.2019 înaintată de Liceul Teoretic “Ion Borcea” Buhuși, înregistrată la instituția noastră cu nr. 35893/18.11.2019;
– Raportul nr. 36804/ 25.11.2019 al dnei Director Executiv – Pahoncea G. Carmen;
– Referatul de aprobare nr. 26805/25.11.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– HCL nr. 69/26.04.2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019-venituri proprii și autofinanțate-al Liceului Teoretic “Ion Borcea” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022;
– Art. 71 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Avizul comisiei economice nr. 37195/28.11.2019 și avizul comisiei juridice nr. 37196/28.11.2019 – favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (14), art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.I. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 69/23.04.2019 «privind aprobarea bugetului pe anul 2019-venituri proprii și autofinanțate-al Liceului Teoretic “Ion Borcea” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022», prin înlocuirea în cuprinsul art. 2 al hotărârii mai sus menționare a sintagmei «se propune utilizarae excedentului» cu «se aprobă utilizarea excedentului».
Art.II. Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr. 69/26.04.2019 «privind aprobarea bugetului pe anul 2019-venituri proprii și autofinanțate-al Liceului Teoretic “Ion Borcea” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022», prin înlocuirea în cuprinsul art. 4 al hotărârii mai sus menționare a sintagmei «Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Buhuși» cu «Liceul Teoretic “Ion Borcea” Buhuși».
Art.III. Celelalte prevederi ale HCL nr. 69/23.04.2019 rămân nemodificate.
Art.IV. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.V.Prezenta hotărâre va fi comunicată al Liceului Teoretic “Ion Borcea” Buhuși, Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE GĂUCAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 178
Din 28.11.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

Print