21 mai 2024

HCL nr. 183/16.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul III 2019 al
Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Buhuşi

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 16.12.2019;
Având în vedere:
– Hotărârea nr. 20/09.12.2019 a Consiliului de Administrație al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Buhuşi;
– Nota de fundamentare nr. 344/09.12.2019 a Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 38675/09.12.2019;
– Adresa nr. 345/09.12.2019 a Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră cu nr. 38676/09.12.2019;
– Referatul de aprobare nr. 38690/09.12.2019 al Primarului orașului Buhuși;
– HCL nr. 63/23.04.2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – venituri proprii și autofinanțate – al Școlii Gimnaziale “Ștefan cel Mare” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022;
– HCL nr. 64/23.04.2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – modificată şi completată;
– Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
– Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– HCL nr. 9/31.01.2019 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019-2020 din oraşul Buhuşi;
– Ordin nr. 1762/2018 din 5 aprilie 2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale şi a unor raportări financiare lunare ale instituţiilor publice în anul 2018, precum şi pentru modificarea şi completarea altor norme metodologice în domeniul contabilităţii publice;
 Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
– Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
– Ordinul nr. 3160/2017 din 1 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Metodologiei-cadru de organizare şi funcţionare a consiliului de administraţie din unităţile de învăţământ preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.619/2014;
– Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– Avizul comisiei economice nr. 39378/16.12.2019 și avizul comisiei juridice nr. 39379/16.12.2019 – favorabile;
În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestrul III 2019 al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Buhuşi, surse de finanțare – buget local, venituri proprii și activități autofinanțate, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare” Buhuşi va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE GĂUCAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 183
Din 16.12.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 1

print

Fișiere atașate