27 noiembrie 2021

HCL nr. 19/28.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite de plată
(amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedate în cursul anilor 2014 – 2019

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;
Având în vedere:
 Raportul nr. 4791/11.02.2019 al compartimentului de specialitate;
 Expunerea de motive nr. 4792/11.02.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 Cererea nr. 1747/16.01.2019 a d-lui Burcă Ioan, domiciliat în orașul Buhuși, str. A.I. Cuza, bl. 3, sc. B, ap. 12, la care a anexat Certificatul de deces seria D10, nr. 059640 din 22.02.2017 – PĂDURARU VASILE;
 Cererea nr. 23086/17.07.2018 a d-lui Bocănel Vasile Dragoș, domiciliat în orașul Buhuși, str. Casa de apă, nr. 74, la care a anexat Certificatul de deces seria DP, nr. 769438 din 30.03.2017 – BOCĂNEL VASILE FLORIN;
 Cererea nr. 22516/10.07.2018 a d-nei Bogdan Doina, domiciliată în orașul Buhuși, str. Orbic, nr. 323, la care a anexat Certificatul de deces seria DS, nr. 457748 din 23.12.2010 – BOGDAN IOAN;
 Cererea nr. 24563/02.08.2018 a d-nei Mocanu Maria, domiciliată în orașul Buhuși, str. 1 Mai, bl. 1, sc. A, ap. 1, la care a anexat Certificatul de deces seria D11, nr. 079260 din 02.01.2018 – MOCANU ION;
 Cererea nr. 25176/09.08.2018 a d-nei Tavino Ana, domiciliată în orașul Buhuși, str. Tineretului, nr. 71A, la care a anexat Certificatul de deces seria D10, nr. 277889 din 18.06.2018 – ALUNICĂ VASILE;
 Cererea nr. 36287/22.11.2018 a d-nei Stan Violeta, domiciliată în orașul Buhuși, str. Libertății, nr. 183, la care a anexat Certificatul de deces seria D10, nr. 436761 din 23.10.2018 – STAN SEBASTIAN VASILE;
 Cererea nr. 4148/09.02.2019 a d-lui Roman Mihai, domiciliat în comuna Blăgești, sat Blăgești, la care a anexat Certificatul de deces seria D10, nr. 439631 din 28.01.2019 – DĂNILĂ ANDREI;
 Certificat de deces seria D10, nr.436251 din 16.11.2018 – CREȚU CONSTANTIN;
 Certificat de deces seria D 10, nr. 253921 din 24.07.2018 – CRĂCIUN CONSTANTIN;
 Extrase conform informaţiilor furnizate de către Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor Bacău în baza Protocolului de colaborare nr. 3752307/2016, înregistrat la Primăria Buhuşi sub nr. 39527/2016, încheiat între U.A.T. Buhuşi şi Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date Bucureşti pentru următoarele persoane:
• PLATON ION, cu fostul domiciliu în oraş Buhuşi, str. Marginea, nr. 2, Act deces nr. 1639/10.09.2016;
• MARARIU NECULAI, cu fostul domiciliu în oraş Buhuşi, str. Nicolae Bălcescu, bl. 4/9, sc. A, ap. 7, Act deces nr. 74/05.06.2014;
• DORIAN IOAN, cu fostul domiciliu în oraş Buhuşi, str. A. I. Cuza, bl. 2, sc. C, ap. 22, Act deces nr. 802/03.09.2016;
• MOISĂ ION, cu fostul domiciliu în oraş Buhuşi, str. Nicolae Bălcescu, bl. 1, sc. C, ap. 4, Act deces nr. 3155/10.08.2017;
• NIȚĂ ALEXANDRU CONSTANTIN, cu fostul domiciliu în oraş Buhuşi, str. Cîmpului, nr. 1, Act deces nr. 1461/22.07.2017.
 prevederile art. 27 alin. 2 din Legea nr. 207/20.07.2015 privind Codul de procedură fiscală, modificată şi republicată;
 Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
 Raportul comisiei economice nr. 6722/28.02.2019, raportul comisiei juridice nr. 6721/28.02.2019, favorabile;
 În baza art. 9, art. 10, art. 36 alin. 2, lit. b, alin. 4 lit. a şi c, alin. 9, art. 45, art. 48, alin. 2 şi art. 115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă scăderea debitelor de plată (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni) în valoare totală de 12814 lei,existente în sold la data de 11.02.2019 pentru un număr de 14 contribuabili – persoane fizice, decedați în cursul anilor 2014 – 2019, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi, precum şi Direcţia Buget Finanţe Contabilitate prin Serviciul Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 19
Din 28.02.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

Print

Fișiere atașate