29 September 2023

HCL nr. 190/16.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea inventarului parțial al unor bunuri mobile care aparțin domeniului privat al UAT Orașul Buhuși, județul Bacău

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data de 16.12.2019;
Având în vedere:
 Raportul nr. 38698/09.12.2019 al Biroului Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Buhuși;
 Referatul de aprobare nr. 38699/09.12.2019 al Primarului UAT Orașul Buhuşi;
 Prevederile Ordinului nr. 2861 din 9 octombrie 2009, pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
 Prevederile contractului nr. C1920074C213410405982 din 25.06.2019, încheiat între UAT Orașul Buhuși și Agenția pentru Finantarea Investițiilor Rurale – România care are ca obiect finanțarea proiectului “Dotare cu echipamente a Casei de Cultură Buhuși, județul Bacău„ finanțat în cadrul PNDR 2014-2020, submăsura 19.2, măsura M5/6B,
 Manualului de procedură pentru implementare PNDR 2014-2020, sectiunea II – autorizare plăți;
 Avizul comisiei economice nr. 39378/16.12.2019 și avizul comisiei juridice nr. 39379/16.12.2019 – favorabile;
 Prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) și lit. d), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. c), art. 139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă inventarul parțial al unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al UAT Orașul Buhuși, județul Bacău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Primarul orașului Buhuși, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică și se comunică, prin grija Secretarului general al orașului Buhuși, Primarului orașului Buhuși și Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE GĂUCAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 190
Din 16.12.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate