18 mai 2024

HCL nr. 191/16.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data de 16.12.2019;
Având în vedere:
– Creditele bugetare repartizate de Ministerul Sanatatii si incasate prin Directia de Sanatate Publica Bacau, conform extrasului de cont din data de 25.11.2019, in sum de 34.000 lei;
– Adresa nr. 15176/09.12.2019, inregistrata la sediul unitatii sub nr. 38646/09.12.2019, intocmita de conducerea Spitalului Orasenesc Buhusi, prin care se solicita fonduri reprezentand cofinantare pentru achizitionarea de aparatura medicala ;
– Adresa-email inaintata de AJFP Bacau inregistrata sub nr. 37941/03.12.201 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 si repartizarea sumei de 30 mii lei, reprezentand sume defalcate din TVA, pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor ;
– Raportul privind aprobarea actualizarii listei de investitii nr. 38668/09.12.2019 intocmit de dl Maxim Mircea, de la compartimentul Urbanism ;
– Referatul nr. 37958/03.12.2019, intocmit de dl Negoita Sorin , pentru achizitionarea de banci stradale;
– Referatul nr. 37874/03.12.2019, intocmit de salariatii bibliotecii orasului Buhusi, pentru realizarea unor abonamente;
– Referatul nr. 38440/06.12.2019, intocmit de dl Paduraru Adrian, consilier in cadrul Primariei Orasului Buhusi;
– Raportul nr. 38705/09.12.2019 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuşi;
– Referatul de aprobare nr. 38706/09.12.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– HCL nr. 50/23.04.2019 privind aprobarea bugetului initial de venituri si cheltuieli a Consiliului Local Buhusi pentru anul 2019 si estimat pentru anii 2020-2022;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea-cadru nr. 153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– OUG nr. 91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– OUG nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
– OG nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– OUG nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
– Legea nr. 293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– HG nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– OUG nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
– Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
– Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
– Avizul comisiei economice nr. 39378/16.12.2019 și avizul comisiei juridice nr. 39379/16.12.2019 – favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Buhuși pe anul 2019, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 4 – părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE GĂUCAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 191
Din 16.12.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate