24 octombrie 2021

HCL nr. 192/17.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea acordul de asociere cu Fundaţia Terre des hommes – Elveţia și Anexa nr. 1 la Acordul de Asociere nr. 3811/03.06.2019, în vederea implementării proiectului „Suport pentru infrastructura socială, de sănătate şi educaţie” și cofinanțarea proiectului în vederea achiziţiei unui microbuz şcolar

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința extraordinară, convocată de îndată, din data de 17.12.2019;
Având în vedere:
– Raportul privind aprobarea acordului de asociere cu Fundaţia Terre des hommes – Elveţia și Anexa nr. 1 la Acordul de Asociere nr. 3811/03.06.2019, în vederea implementării proiectului „Suport pentru infrastructura socială, de sănătate şi educaţie” și cofinanțarea proiectului în vederea achiziţiei unui microbuz şcolar înregistrată la nr. 39.541 din 16.12.2019 la Primăria orașului Buhuși;
– Acordul de asociere cu Fundaţia Terre des hommes – Elveţia nr.3811/03.06.2019;
– Anexa nr.1 la acordul de asociere, nr.4295 din 16.12.2019, înregistrată la Primăria orașului Buhuși la nr. 39526 din 16.12.2019;
– Referatul de aprobare nr. 39.553 din 16.12.2019 al Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
– Avizul comisiei economice nr. 39572/17.12.2019 și avizul comisiei juridice nr. 39573/17.12.2019 – favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b), d), e), alin. (4) lit. d), alin. (7) lit. a), b), e), f), alin. (9) lit. a), art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă acordul de asociere cu Fundaţia Terre des hommes – Elveţia și Anexa nr. 1 la Acordul de Asociere nr. 3811/03.06.2019, în vederea implementării proiectului „Suport pentru infrastructura socială, de sănătate şi educaţie” prin achiziţia unui microbuz şcolar.
Art.2. Se aprobă participărea UAT Oraș Buhuși la cofinanţarea proiectului „Suport pentru infrastructura socială, de sănătate şi educaţie”, cu suma de 90.000 lei, în vederea achiziției unui microbuz școlar.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Fundaţiei Terre des hommes şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE GĂUCAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 192
Din 17.12.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

Print

Fișiere atașate