12 iunie 2024

HCL nr. 196/20.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea prelungirii anuale, prin acte adiţionale, a contractelor de închiriere, aflate în derulare, a unor suprafeţe de teren, situate pe raza oraşului Buhuşi, în vederea amenajării, întreţinerii si exploatării locurilor de parcare de reşedinţă

Consiliul Local Buhuşi, Jud.Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2019;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. 38492/09.12.2019 al Serviciului Urbanism;
– Referat de aprobare a Primarului oraşului Buhuşi nr. 38493/09.12.2019;
– Anexa nr. 8 la HCL nr. 195/20.12.2019 privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2020;
– HCL nr. 52/29.07.2010 privind aprobarea Regulamentului pentru amenajarea, întreţinerea si exploatarea locurilor de parcare de reşedinţă situate pe raza oraşului Buhuşi, modificată și completată prin HCL nr. 10/2012;
– HCL nr. 10/2012 privind aprobarea închirierii unor suprafeţe de teren, situate pe raza oraşului Buhuşi, unui număr de 10 (zece) persoane, în vederea amenajării, întreţinerii si exploatării locurilor de parcare de reşedinţă;
– HCL nr. 126/2013 pentru completarea art. 15 din HCL nr. 52/29.07.2010 ,,privind aprobarea Regulamentului pentru amenajarea, întreţinerea si exploatarea locurilor de parcare de reşedinţă situate pe raza oraşului Buhuşi’’, modificată și completată prin HCL nr. 10/2012;
– Legea nr. 273/2006 – privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Ordonanța Guvernului nr. 43/1997–privind regimul drumurilor – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Legea nr. 24/2007 – privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților – republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Noului Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287/17.06.2009, republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2001;
– Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 – privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/2002–privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
– Avizul comisiei de agricultură nr. 39888/19.12.2019, avizul comisiei de urbanism nr. 39889/19.12.2019, avizul comisiei economice nr. 39911/19.12.2019 și avizul comisiei juridice nr. 39912/19.12.2019 – favorabile;
– Prevederile art. 76, art. 129 alin (1), alin (2) lit. c), alin. (6) lit.b), art.139, art.196 alin.(1) lit. a), art. 197, art. 354, art. 362 din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă prelungirea, prin acte adiţionale, a contractelor de închiriere, aflate în derulare, a unor suprafeţe de teren, situate pe raza oraşului Buhuşi, în vederea amenajării, întreţinerii si exploatării locurilor de parcare de reşedinţă, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă ca prelungirea contractelor de închiriere să se efectueze pe o perioadă de maxim 1 an, având în vedere îndeplinirea obligatorie de către chiriaşi a următoarelor condiţii:
– plata la zi a chiriei datorate pentru bunul imobil închiriat;
– plata la zi a tuturor taxelor şi impozitelor locale datorate, altele decât chiria stabilită prin contract;
– respectarea celorlalte articole din contractul iniţial de închiriere.
Art.3. Se aprobă împuternicirea autorităţii executive de a prelungi, prin acte adiţionale, contractele de închiriere în derulare a unor suprafeţe de teren, situate pe raza oraşului Buhuşi, în vederea amenajării, întreţinerii si exploatării locurilor de parcare de reşedinţă, conform anexei menţionate la art.1.
Art.4. Se aprobă ca celelalte prevederi ale contractelor de închiriere în derulare să rămână în vigoare.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituției Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE GĂUCAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 196
Din 20.12.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate