21 iunie 2024

HCL nr. 198/20.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea vânzării directe a unor suprafețe de teren, aparținând domeniului privat al localității, ce reprezintă cota indiviză aferentă imobilului din Str. Libertății, Nr.137, proprietatea persoanelor juridice, precum și stabilirea prețului de vânzare

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2019;
Având în vedere:
– Cererea nr. 36755/25.11.2019 a S.C. Startex S.R.L.;
– Raportul de specialitate nr. 38497/09.12.2019 al Serviciului Urbanism;
– Referatul de aprobare nr. 38498/09.12.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Raportul de evaluare nr. 38903/11.12.2019;
– Raportul de evaluare nr. 38989/11.12.2019;
– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art. 40, alin. (2) și alin. (3) din Legea nr. 50/1991 autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, actualizată;
– Prevederile art.552-553, art.555-561, art.602-603, art.876-885 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Avizul comisiei de agricultură nr. 39888/19.12.2019, avizul comisiei de urbanism nr. 39889/19.12.2019, avizul comisiei economice nr. 39911/19.12.2019 și avizul comisiei juridice nr. 39912/19.12.2019 – favorabile;
– Prevederile art. 76, art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit.b), art.139, art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197, art. 354 și art. 364 din Ordonanța de Urgență Nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă însuşirea documentaţiilor de evaluare, înregistrate la instituţia noastră sub nr. 38903/11.12.2019 și nr. 38989/11.12.2019, a suprafețelor de 172,33 mp și 60,92 mp, aparținând domeniului privat al localității, ce reprezintă cote indivize aferente imobilului din str. Libertății, nr. 137, conform anexelor nr. 1 și nr. 2 – părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă vânzarea directă a suprafețelor de 172,33 mp și 60,92 mp, aparținând domeniului privat al localității, ce reprezintă cote indivize aferente imobilului din str. Libertății, nr. 137, cu număr cadastral 60540-C1, înscrisă în Cartea Funciară nr. 60540, către S.C. STARTEX S.R.L, conform Extrasului de Carte Funciară, anexa nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se aprobă prețul de vânzare a suprafețelor de 172,33 mp și 60,92 mp, aparținând domeniului privat al localității, ce reprezintă cote indivize aferente imobilului din Str. Libertății, nr.137, proprietatea persoanelor juridice, înscrisă în Cartea Funciară nr. 60540, după cum urmează:
Preţ de vânzare calculat, conform Rapoartelor de evaluare nr. 38903/11.12.2019 și nr. 38989/11.12.2019, întocmite de SC Eval Proiect Consulting SRL Bacău, la care se adaugă TVA 19% și cheltuieli de întocmire raport de evaluare: cota indiviză de 172,33 mp – valoare cu TVA 15.467,62 lei + cota indiviză de 60,92 mp- valoare cu TVA 5.486,90 lei + 1.700 lei cheltuieli = 22.653,52 lei
Preț de vânzare stabilit de C.L.B.: 23.000 lei (TVA inclus)
Art.4. Plata se va face integral, sumele rezultate din tranzactie se fac venit la bugetul local, iar taxele notariale ocazionate de perfectarea actelor la notarul public vor fi suportate de S.C. STARTEX S.R.L.
Art.5. Se împuterniceşte d-l Vasile Zaharia – Primarul Oraşului Buhuşi, să reprezinte Consiliul Local Buhuşi în vederea semnării Contractului de vânzare-cumpărare la notariat.
Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.7. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, S.C. STARTEX S.R.L., Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE GĂUCAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 198
Din 20.12.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate