29 September 2023

HCL nr. 20/28.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind mandatarea Primarului Orașului Buhuși ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului orașului Buhuși, precum şi ale Șefului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Buhuși, pentru
activitatea desfăşurată în anul 2018

Consiliul Local Buhuși, întrunit în şedinţa ordinară din data de 28 februarie 2019;
Având în vedere:
– Raportul Compartimentului Resurse Umane nr.5290/14.02.2019;
– Expunerea de motive nr.5292/14.02.2019 a Primarului orașului Buhuși;
– prevederile art.116 alin.(1) şi ale art.117 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
– prevederile art.623 alin.(1) lit.d) şi lit.e) şi alin.(3) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare,
– prevederile art.III din Legea nr.24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind evaluarea funcţionarilor publici pentru anul 2018,
– prevederile art.30 din Ordonanţa de urgenţă nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– prevederile Hotărârii Consiliului Local Buhuși nr. 210/20.12.2018 privind privind aprobarea organigramei. a statului de funcții și a Regulamentului de organizare şi funcţionare al Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Buhuși;
– Prevederile Legii nr.195- Legea nr. 195/2006 – Legea-cadru a descentralizării – modificată şi completată;
– Raportul comisiei juridice nr. 6721/28.02.2019, favorabil;
– În temeiul art.36 alin.9, art.45, alin.(1), art.48 si art.115 alin.(1) lit.b) si alin.(3), (5)- (7) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se mandatează Primarul orașului Buhuși ca evaluator al performanţelor profesionale individuale ale Secretarului orașului Buhuși şi ale Șefului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Buhuși, pentru activitatea desfăşurată în anul 2018.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului – Judeţul Bacău, Primarului orașului Buhuși, Secretarului orașului, Șefului Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Buhuși, Compartimentului Resurse Umane şi va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 20
Din 28.02.2019
Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print