23 iunie 2024

HCL nr. 201/20.12.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind înființarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V3,
prin reorganizare a serviciului de categoria a – IV – a existent pe raza orașului Buhuși, județul Bacău, precum și aprobarea Organigramei, a Statului de funcții și Regulamentul de organizare și functionare al acestui serviciu

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 20.12.2019;
Având în vedere:
– Raportul de specialitate nr. ¬¬¬¬¬¬38478 din 06.12.2019, inițiat de către domnul Irimiea Gheorghe Cosmin, șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență;
– Referatul de aprobare cu nr. 38629 din 09.12.2019, al Primarului orașului Buhuși;
– În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr. 88 din 30 august 2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, modificată și completată, ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 21 din 15 aprilie 2004 (*actualizată*) privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, ale Legii nr. 481 din 8 noiembrie 2004 republicată privind protecţia civilă, ale Legii nr. 307 din 12 iulie 2006 (*actualizată*) privind apărarea împotriva incendiilor, ale Ordinului ministrului afacerilor interne nr. 75 din 27 iunie 2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă;
– Avizul comisiei de agricultură nr. 39888/19.12.2019, avizul comisiei de urbanism nr. 39889/19.12.2019, avizul comisiei economice nr. 39911/19.12.2019 și avizul comisiei juridice nr. 39912/19.12.2019 – favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 76, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. h), art. 139 alin. (3) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă înființarea Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență, de tipul V3, în subordinea Consiliului local al orașului Buhuși, județul Bacău, prin reorganizarea serviciului voluntar pentru situații de urgență de categoria a IV-a existent pe raza orașului Buhuși .
Art. 2. Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V3 se încadrează cu un număr de 32 persoane, din care 13 angajați pe funcțiile specifice serviciului voluntar, 7 posturi vacante și 12 voluntari, după următoarea structură organizatorică:
– Comandă: șef serviciu;
– Compatiment de prevenire 6 persoane – un șef compartiment pentru prevenire și 5 specialiști pentru prevenire; ( un specialist la fiecare 1.000 de gospodării și/sau clădiri de locuit colective, în mediul urban); Conform art. 25, din OMAI nr. 75/2019, (Din compartimentul pentru prevenire poate face parte și personalul grupei/grupelor de intervenție/echipelor specializate, precum și personalul care deține competențe certificate pentru a desfășura activități de verificare, curățare și reparare a coșurilor de fum.)

– O formație de intervenție condusă de un șef formație de intervenție, care are în compunere:
– Două grupe de intervenție – cate o grupa pentru fiecare autospecială, având in compunere 30 de persoane – 6 șefi grupă de intervenție, 18 servanți pompieri și 6 conducători autospecială. Conform art. 26, alin. (3) din OMAI nr. 75/2019, (În situația în care programul S.V.S.U. este organizat în ture, încadrearea grupelor de intervenție este obligatorie pentru fiecare tură)

– O echipă specializată pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare având în compunere 12 membrii, 4 șefi echipa specializată, 8 servanți pompieri, organizați pe ture de serviciu. Conform art. 26, alin. (5) din OMAI nr. 75/2019, grupa de intervenție poate îndeplini atribuțiile echipei specializate pentru avertizare-alarmare-căutare-deblocare-salvare-evacuare).

Art. 3. Se aprobă Organigrama și Statul de funcții ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V3, prevăzute în anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante din prezenta hotărâre.
Art. 4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență de tip V3, prevăzut în anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 5. Încadrarea nominală pe funcții a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al orașului Buhuși, judeţul Bacău și norma proprie de dotare a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă, se vor stabili prin Dispoziţie a Primarului orașului Buhuși, judeţul Bacău.
Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.7.Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate, va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției și va fi adusă la cunoștința publică în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
VASILE GĂUCAN

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL UAT BUHUȘI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 201
Din 20.12.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 17
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate