19 septembrie 2019

HCL nr. 22/28.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind actualizarea componenţei Comisiei Sociale de Analiză și Evaluare a cererilor de locuințe ANL din orașul Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;
Având în vedere:
 Referatul nr. 4125/05.02.2019 al dlui Rezmireș Gheorghe Daniel – Viceprimarul orașului Buhuși;
 Raportul nr. 5685/18.02.2019 al Serviciului Impozite și Taxe;
 Expunerea de motive nr. 5686/18.02.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 HCL nr. 59/2010 – privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi, modificată și completată prin nr. 71/2016;
 Prevederile HG nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legiinr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– Raportul comisiei economice nr. 6722/28.02.2019, raportul comisiei juridice nr. 6721/28.02.2019, favorabile;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17, art. 45, art. 48 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea componenţei Comisiei Sociale de Analiză și Evaluare a cererilor de locuințe ANL din orașul Buhuși, după cum urmează:

PREŞEDINTE: Rezmireș Gheorghe Daniel – viceprimarul oraşului Buhuşi;
MEMBRI: Maxim Cristina – consilier superior – Comp. Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Indrumare Asociatie Proprietari, ANL și Fond Locativ;
Mareș Elena – consilier juridic – Comp. Juridic și Contencios Administrativ;
Rusu Elena – consilier superior – Comp. Protecţie Socială;
Hriscu Lucian Mihai – șef serviciu – Serv. Poliția Locală;

Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 71/28.07.2016 pentru modificarea articolului 2 al H.C.L. nr. 59/2010 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri construite prin ANL şi destinate închirierii în oraşul Buhuşi, precum și orice alte prevederi sau dispoziții contrare.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către membrii comisiei prevăzuți la art.1, de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei, va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 22
Din 28.02.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

Print