21 iunie 2024

HCL nr. 23/28.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind actualizarea componenţei comisiei în vederea vânzării locuințelor construite prin ANL din orașul Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din 28.02.2019;
Având în vedere:
 Referatul nr. 4182/05.02.2019 al dlui Rezmireș Gheorghe Daniel – Viceprimarul orașului Buhuși;
 Raportul nr. 5687/18.02.2019 al Serviciului Impozite și Taxe;
 Expunerea de motive nr. 5688/18.02.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 HCL nr. 110/2014 – privind constituirea comisiei în vederea vânzării locuințelor construite prin ANL din orașul Buhuși, modificat[ prin HCL nr. 72/2016;
 Prevederile HG nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legiinr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe – cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea locuinţei nr. 114/1996 republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 85/1992 privind vânzarea de locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie construite din fondurile statului şi din fondurile unităţilor economice sau bugetare de stat, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 76/1994 pentru modificarea si completarea Legii nr. 85/1992 privind vanzarea de locuinte si spatii cu alta destinatie construite din fondul statului si din fondul unitatilor economice sau bugetare de stat;
 Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – legea cadru a descentralizării;
– Raportul comisiei economice nr. 6722/28.02.2019, raportul comisiei juridice nr. 6721/28.02.2019, favorabile;
În baza prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17, art. 45, art. 48 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 – republicată, cu modificările şi completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă actualizarea componenţei comisiei în vederea vânzării locuințelor construite prin ANL din orașul Buhuși, după cum urmează:

PREŞEDINTE: Rezmireș Gheorghe Daniel – viceprimarul oraşului Buhuşi;
MEMBRI: Pahoncea Gabriela Carmen – director executiv – Direcţia Buget, Finanţe, Contabilitate;
Maxim Cristina – consilier superior – Comp. Executare Silită, Urmărire Debite, Derulare Contracte, Indrumare Asociatie Proprietari, ANL și Fond Locativ;
Mareș Elena – consilier juridic – Comp. Juridic și Contencios Administrativ;
Rusu Elena – consilier superior – Comp. Protecţie Socială;
Hriscu Lucian Mihai – șef serviciu – Serv. Poliția Locală;

Art. 2 Cu data adoptării prezentei hotărâri îşi încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 72/28.07.2016 pentru modificarea art. 1 din H.C.L. nr. 110/2014 privind constituirea comisiei în vederea vânzării locuințelor construite prin ANL din orașul Buhuși, str. Ion Vodă cel Cumplit nr. 9, precum și orice alte prevederi sau dispoziții contrare.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către membrii comisiei prevăzuți la art.1, de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei, va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 23
Din 28.02.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print