12 iunie 2024

HCL nr. 33/28.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind modificarea condițiilor și termenelor impuse prin contractul de concesiune nr. 23817/26.07.2018 a terenului în suprafață de 32,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuși, str. Republicii, Nr.1, în imediata vecinătate a clădirii proprietatea numiților ILISEI OANA- DANIELA (fostă DEDIU OANA- DANIELA) și ILISEI RĂZVAN-GABRIEL, în vederea extinderii spațiului comercial

Consiliul Local Buhuş i, jud. Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2019;
Având în vedere
– Solicitarea nr. 5743/19.02.2019 emisă de Ilisei Răzvan Gabriel;
– Raportul de specialitate nr.5975/20.02.2019 al Serv. Urbanism;
– Expunerea de motive nr.5976/20.02.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– H.C.L. 113/28.06.2018 privind însuşirea documentaţiei de cadastru nr. 64161, de notare în Cartea Funciară și de publicitate imobiliară înregistrată la instituţia noastră sub nr. 20591/21.06.2018, precum și a documentaţiei de evaluare nr. 20592/21.06.2018 şi concesionarea directă a terenului în suprafață de 32,00 mp, situat în intravilanul orașului Buhuși, str. Republicii, Nr.1, în imediata vecinătate a clădirii proprietatea numiților
ILISEI OANA- DANIELA (fostă DEDIU OANA- DANIELA) și ILISEI RĂZVAN-GABRIEL , în vederea extinderii spațiului comercial<
– Contractul de concesiune nr. 23817/26.07.2018 încheiat între ILISEI OANA- DANIELA , ILISEI RĂZVAN-GABRIEL și UAT – Orașul Buhuși;
-Art.10, alin.2 din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art. 13(1) și ale art. 15, lit.e din Legea nr.50/1991 – privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Prevederile Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;
– Art.42, art.44 din Ordinul nr.2701/2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism,cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.864 din Noul Cod Civil aprobat prin Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 – Republicată şi modificată prin Legea nr. 71/2011;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările si completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr. 6719/28.02.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 6720/28.02.2019, raportul comisiei economice nr. 6722/28.02.2019, raportul comisiei juridice nr. 6721/28.02.2019, favorabile;
– În temeiul dispoziţiilor art.36, alin.2, lit. c, și (5), lit.b, art.45, art.48, alin.2, art.115, alin.1, lit.b și art.121 și art.123din Legea nr.215/2001 a Administraţiei publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă ca derularea Contractului de concesionare pentru terenul în suprafaţă totală de 32,00 mp, situat în intravilanul orașului, str. Republici, nr.1, în imediata vecinătate a clădirii proprietatea numiților ILISEI OANA- DANIELA (fostă DEDIU OANA- DANIELA) și ILISEI RĂZVAN-GABRIEL, în vederea extinderii spațiului comercial, să fie condiționată de parcurgerea etapei privind dezbaterea publică a P.U.Z-lui, și nu P.U.D.-lui, conform legislației în vigoare, urmată de aprobarea acestuia prin Hotărâre a Consiliului Local.
Art.2. Se aprobă ca solicitarea emiterii Autorizației de Construire să se prelungească cu încă 9 luni de la data expirării ultimului termen solicitat în Contractul de concesiune nr. 23817/26.07.2018, pentru realizarea investiției construcției, în valoare de minim 32.000,00 lei, valoare impusă prin contract.
Art.3. Se împuternicește Primarul Orașului Buhuși să încheie un act adițional de modificare a Art.7 alin.(2) și alin.(8) din Contractul de concesiune nr. 23817/ 26.07.2018, conform prezentei hotărâri.
Art.4. Orice alte prevederi contrare prezentei hotărâri se abrogă.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 33
Din 28.02.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate