23 octombrie 2021

HCL nr. 34/28.02.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2018
și pe întreg anul 2018 al Orașului Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din 28.02.2019;
Având în vedere:
– Raportul nr. 5846 /19 .02.2019, al Primarului oraşului Buhuşi şi al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate;
– Expunerea de motive nr. 5847/19 .02.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Ordinul nr. 1762/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2018, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice
– În baza prevederilor art. 19 lit. d) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice
– Prevederile Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr. 500/2002 – privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea contabilităţii nr. 82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
– Prevederile Legii nr. 2/2018 privind bugetul de stat pentru anul 2017;
– Prevederile Legii nr. 3/2018, legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
– Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr. 6722/28.02.2019, raportul comisiei juridice nr. 6721/28.02.2019, favorabile;
– Prevederile art. 9, art. 10, art. 27, art. 36, alin. 2 lit. b, alin. 4, lit. a, art. 45 şi art. 115, alin.1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie bugetară pe trimestrul IV 2018 și pe întreg anul 2018 al Orașului Buhuși, conform anexelor nr. 1-3 – părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 34
Din 28.02.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 13
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 6

Print

Fișiere atașate