1 martie 2024

HCL nr. 35/14.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind actualizarea bugetului proiectului „Reabilitarea termică a clădirilor
Spitalului Orășenesc Buhuși”, cod SMIS 114077

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 14.03.2019;
Având în vedere:
 Raportul nr. 7690/07.03.2019 al Compartimentului de specialitate;
 Expunerea de motive nr.7692/07.03.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 Axa Prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investitii 3.1 Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor/ Eficiența energetică a clădirilor publice. ” B- clădiri publice din POR 2014-2020;
 Contract de finanțare nr.1579/29.03.2018 încheiat între UAT Orașul Buhuși și Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile Legii nr. 195/2006–Legea cadrul a descentralizării, modificată și completată;
 Raportul comisiei agricole nr. 8327/14.03.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 8328/14.03.2019, raportul comisiei economice nr. 8329/14.03.2019, raportul comisiei juridice nr. 8330/14.03.2019, favorabile;
 în baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit. b, lit. c, lit. d, alin. 4, lit. d, alin.6 lit.a, pct.3, art.45, art.48, alin.2, art.115, alin.1, lit. b, art.126 din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă actualizarea bugetului proiectul „Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”, COD SMIS 114077 conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea termică a clădirilor Spitalului Orășenesc Buhuși”, COD SMIS 114077, în cuantum de 6.593.845,56 lei inclusiv TVA:

NR. CRT. SURSE DE FINANŢARE  
I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 6.593.845,56
a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferent 254.325,83
b. Valoarea totala eligibilă, inclusiv TVA aferent 6.339.519,73
II Contribuţia proprie, din care : 381.116,23
a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile , inclusiv TVA aferent 126.790,40
b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent 254.325,83
III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 6.212.729,33

Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a UAT ORAȘUL BUHUȘI, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului.
Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 35
Din 14.03.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate