12 iunie 2024

HCL nr. 39/14.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea înființării unei autogări, proprietate privată, care să deservească transportul public de persoane, amplasată în Buhuși, strada Libertății nr. 36, în vederea obținerii licenței pentru activități conexe transportului rutier de către S.C. ALEXDOMAT S.R.L.

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data de 14.03.2019;
Având în vedere
– Solicitarea nr. 6156/22.02.2019 emisă de S.C. Alexdomat S.R.L.;
– Raportul de specialitate nr. 7457 /06.03.2019 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive nr.7458/06.03.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Ordonanței Nr. 27/2011 privind transporturile rutiere cu modificările și completările ulterioare;
-Prevederile art. 119 alin.1 și alin. 2 lit. c din Ordinul nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere;
– Prevederile Legii nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările si completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr. 8327/14.03.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 8328/14.03.2019, raportul comisiei economice nr. 8329/14.03.2019, raportul comisiei juridice nr. 8330/14.03.2019, favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), și (5) lit.d) și e), art. 45, art. 48 alin. (2) precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă înființarea unei autogări, proprietate privată, care să deservească transportul public de persoane, amplasată în Buhusi, strada Libertății nr. 36, în vederea obținerii licenței pentru activități conexe transportului rutier, de către S.C. ALEXDOMAT S.R.L, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Amenajarea autogării prevăzută la art. 1 se va realiza pe cheltuiala solicitantului, iar obținerea licenţei pentru activități conexe transportului rutier se va face în baza unei documentaţii aprobate în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor Ordinului Nr. 980/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea prevederilor referitoare la organizarea şi efectuarea transporturilor rutiere şi a activităţilor conexe acestora stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, S.C. Alexdomat S.R.L. și Instituţiei Prefectului-J udeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 39
Din 14.03.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate