30 September 2023

HCL nr. 41/28.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea funcţiilor publice, organigramei şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate
Consiliului Local Buhuşi

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 28.03.2019;
Având în vedere:
– Adresa Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău nr.11125/30.05.2018 înregistrată la instituția noastră sub numărul 18772/05.06.2018 privind numărul maxim de posturi, în conformitate cu Ordinul Prefectului județ Bacău nr.121/24.05.2018;
– Raportul nr.1109/11.01.2019 al compartimentului de specialitate din Aparatul de specialitate prin care se propune aprobarea funcţiilor publice, organigramei, numărului de personal şi statelor de funcţii pentru Aparatul de specialitate al primarului şi pentru serviciile subordonate Consiliului Local;
– Avizul nr. 6865 conexat cu nr. 6487 și nr. 3384/2019 al Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, înregistrat la instituția noastră cu nr. 8381/14.03.2019;
– Expunerea de motive nr.1132/11.01.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile art.91, alin.1 şi 2, lit.a), art. 107 şi art. 112 alin.(1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici (r2), modificată;
– O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
– O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administrației publice şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile Legii – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– Prevederile O.U.G. nr.79/2017 – pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal care stipulează transferul contribuțiilor sociale din sarcina angajatorului în sarcina angajatului;
– Prevederile O.U.G. nr.114/2018 – privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– Hotărârea Guvernului nr.937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– Legea nr.195/2006 Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr. 10016/28.03.2019, raportul comisiei juridice nr. 10017/28.03.2019, favorabile;
– În temeiul prevederilor art.36, alin.(1), alin.(2), lit.a), alin.(3), lit.b), art. 45 alin. (1), art. 48 alin. (2), şi art. 115 lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală –republicată şi modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri se aprobă organigrama, statele de funcţii şi utilizarea funcţiilor publice de conducere şi a funcţiilor publice de execuţie, structurate pe clase de salarizare, grade şi trepte profesionale, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data adoptării prezentei hotărâri încetează aplicabilitatea Hotărârii Consiliului Local nr.158/27.09.2018.
Art.3. Primarul oraşului Buhuşi, prin serviciile de specialitate din cadrul instituţiei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă.
Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate, Primarului oraşului Buhuşi, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici Bucureşti şi va fi dusă la îndeplinire de către Compartimentul Resurse Umane.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 41
Din 28.03.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate