18 mai 2024

HCL nr. 46/28.03.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind stabilirea componenței echipei mobile pentru intervenția de urgență
în cazurile de violență domestică la nivelul Orașului Buhuși

Consiliul Local al Orașului Buhuși, județul Bacău, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28.03.2019
Având în vedere:
– Raportul comun al Secretarului orașului și al Direcției de Asistență Socială Buhuși nr. 9353/21.03.2019;
– Expunerea de motive a primarului Orașului Buhuși nr. 9354/21.03.2019;
– În conformitate cu prevederile art. 112 alin.3 lit.o) din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale cu modificările si completările ulterioare;
– Prevederile art.13 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
– și ale art.1 și art.2 din Anexa la Ordinul nr. 2525/2018 privind aprobarea Procedurii pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică, publicat în M.O. nr. 95/06.02.2019;
– Raportul comisiei economice nr. 10016/28.03.2019, raportul comisiei juridice nr. 10017/28.03.2019, favorabile;
– În temeiul prevederilor art. art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. d) – e), alin. (6) lit.a) pct.2 și alin. (7) lit. c, art. 45 alin. (1), art.48 şi art. 115 alin.(1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă componenţa echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în Orașul Buhuși, care va fi formată din reprezentanți ai Direcției de Asistență Socială Buhuși, având un coordonator și 2 membri dintre care un membru va fi reprezentantul Poliției Locale Buhuși care va asigura transportul, supravegherea și protecția echipei mobile.
(2) Nominalizarea coordonatorului, ai reprezentanților direcției, precum și a reprezentantului Poliției Locale Buhuși, care fac parte din echipa mobilă pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică din orașul Buhuși și atribuțiile acestora, se vor face prin Dispoziţie a Primarului orașului Buhuși.
Art.2. Transportul echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică în orașul Buhuși, se realizează cu mijlocul de transport DACIA DUSTER BC-55-CLB, ce aparține UAT-Orașul Buhuși.
Art.3. Se stabilește imobilul denumit Centru de Servicii Comunitare situat în Buhuși, str. Republicii, nr.70 – ca spațiu care să asigure cazarea în regim de urgență pentru agresorul evacuat temporar din locuință, la solicitarea acestuia și în absența altor alternative de cazare (rude, prieteni, etc).

Art.4. Se împuternicește Direcția de Asistență Socială Buhuși să încheie Acordul de colaborare cu reprezentanți ai diferitelor culte religioase reprezentative pe plan local, precum și reprezentanți ai unor instituții, asociații sau fundații cu activitate relevantă în domeniul violenței domestice, egalității de șanse între femei și bărbați, sprijinului umanitar, acțiunilor în domeniul caritabil.
Art.5. Primarul orașului Buhuși precum și Direcţia de Asistență Socială Buhuși vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.
Art.6. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.7. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului orașului Buhuși în termenul prevăzut de lege, Primarului orașului, Direcției de Asistenţă Socială Buhuși, Poliției Locale Buhuși şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 46
Din 28.03.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print