29 September 2023

HCL nr. 47/12.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea inventarului parțial al unor bunuri care aparțin domeniului privat al UAT Orașul Buhuși, județul Bacău

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința extraordinară din data de 12.04.2019;
Având în vedere:
 Raportul nr. 11043/04.04.2019 al Biroului Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională;
 Expunerea de motive nr. 11050/04.04.2019 a Primarului UAT Orașul Buhuşi;
 Prevederile Ordinului nr. 2861 din 9 octombrie 2009 pentru aprobare Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalului proprii;
 Prevederile contractului nr. C1920074X213410400395 din 23.05.2018, încheiat între UAT Orașul Buhuși și Agenția pentru Finantarea Investițiilor Rurale- România care are ca obiect finanțarea proiectului ”Dotarea Serviciului de spatii verzi, material floricol, activitati de cresterea animalelor cu echipamente” finanțat în cadrul PNDR 2014-2020, submăsura 19.2, măsura M5/6B;
 Manualul de procedură pentru implementare PNDR 2014-2020, sectiunea II – autorizare plăți;
 Prevederile Legii nr. 195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
 Raportul comisiei economice nr. 11888/12.04.2019, raportul comisiei juridice nr. 11889/12.04.2019, favorabile;
 În baza prevederilor art. 36 alin. (9), art. 45, art. 48 alin. (2), art.115 alin. (1) lit.”b”, art. 119, art.121 și art.122 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă inventarul parțial al unor bunuri mobile aparținând domeniului privat al UAT Orașul Buhuși, județul Bacău, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului orașului Buhuși și Instituției Prefectului județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi dusă la îndeplinire de către Biroul Derulare Proiecte cu Finanțare Internațională.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 47
Din 12.04.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 14
Voturi „pentru” – 14
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate