29 September 2023

HCL nr. 49/23.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în folosință cu titlu gratuit către Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” pe o perioadă de 10 ani, a clădirii monument istoric în care funcționează Muzeul de Istorie Buhuși, aparținând domeniului public al orașului Buhuși, situat în Buhuși, strada Bradului, nr. 16

Consiliul Local Buhuşi, Jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 23.04.2019;
Având în vedere:
– Adresa nr.3472 din 15.11.2018 emisă de Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”;
– Raportul de specialitate nr. 10887 / 04.04.2019 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive a Primarului oraşului Buhuşi nr. 10888 / 04.04.2019 ;
– Prevederile art.7 alin.(3), (4) și art.45 din Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice;
– Prevederile art.3 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art.866 și art.874 din Codul Civil;
– Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Poziția nr. 158 din HGR nr. 1476 pentru modificarea şi completarea anexelor la Hotărârea Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău şi pentru completarea anexei nr. 25 la Hotărârea Guvernului nr. 588/2006 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.347/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Bacău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bacău;
– Raportul comisiei de agricultură nr.13042/22.04.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 13043/22.04.2019, raportul comisiei economice nr. 13215/23.04.2019 și raportul comisiei juridice nr. 13216/23.04.2019, favorabile;
– Prevederile art.36 alin (2) lit. c), alin (5) lit.a), art. 45 alin.3, art. 48 alin. (2), art.115 alin. (1) lit.b), art.120, art.123 și art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă darea în folosință cu titlu gratuit către Complexul Muzeal “Iulian Antonescu” – pe o perioadă de 10 ani, a clădirii monument istoric în care funcționează Muzeul de Istorie Buhuși, aparținând domeniului public al orașului Buhuși, situat în Buhuși, strada Bradului, nr.16.
Art.2. Se aprobă contractul de comodat prevăzut în anexa – care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Se împuternicește Primarul orașului Buhuși să semneze contractul de comodat și actele adiționale ulterioare care vor fi încheiate cu Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”.

Art.4. Predarea – primirea clădirii monument istoric în care funcționează Muzeul de Istorie Buhuși se va face pe baza unui proces-verbal încheiat în acest sens.
Art.5. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.6. Prezenta hotărâre va fi afişată la sediul institutiei, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Complexul Muzeal “Iulian Antonescu”, Institutiei Prefectului- judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 49
Din 23.04.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate