21 iunie 2024

HCL nr. 54/23.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind atribuirea denumirii de Casa de Cultură “ELISABETA BOSTAN” instituției Casa de Cultură a orașului Buhuși și atribuirea denumirii de SALA “MARIA TESLARIU” sălii de spectacole a Casei de Cultură a orașului Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 23.04.2019
Având în vedere:
– Raportul nr. 5895/20.02.2019 al doamnei Mitrea Elena – consilier IA în cadrul Serviciului Cultură și Sport;
– Expunerea de motive nr. 5896/20.02.2019 a Primarului orașului Buhuși;
– Prevederile art. 2 lit. d), art. 3 alin. (1) din OG nr. 63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;
– Avizul Comisiei de Atribuire de Denumiri a Județului Bacău nr. 7/29.03.2019;
– Raportul comisiei economice nr. 13215/23.04.2019, raportul comisiei juridice nr. 13216/23.04.2019, favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) şi alin. (5) lit. d), art. 45 alin. (3), art. 48 alin. (2), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se atribuie denumirea de Casa de Cultură “ELISABETA BOSTAN” instituției Casa de Cultură a orașului Buhuși.
Art.2. Se atribuie denumirea de SALA “MARIA TESLARIU” sălii de spectacole a Casei de Cultură a orașului Buhuși.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Casa de Cultură a orașului Buhuși.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 54
Din 23.04.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print