29 September 2023

HCL nr. 55/23.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al orașului Buhuși a terenului intravilan în suprafaţă totală de 2.836,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății (zonă târg săptămânal), înregistrat cu număr cadastral 64211 și aprobarea întocmirii documentaţiei de evaluare în vederea concesionării prin metoda licitației publice deschise cu strigare, în scopul construirii unui obiectiv pentru desfășurarea unor activități de producție

Consiliul Local Buhuşi, jud. Bacău, întrunit în ședință ordinară din data de 23.04.2019;
Având în vedere:
– Adresa înregistrată sub nr. 10307/01.04.2019 a subscrisei S.C.RHINO WORK SRL , prin care solicită vânzarea/concesionarea terenului în suprafaţă de 2.836,00 mp,situat în Buhuşi, Str. Libertății (zonă târg săptămânal), în vederea construirii unei hale de producție;
– Raportul de specialitate nr. 12016/12.04.2019 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive nr. 12017/12.04.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art.13 alin.1, art.16, art.17 din Legea nr. 50/1991 – republicată și modificată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
– Prevederile art.552, art.553, art.557, alin.2, , art. 565, art.864, art.871 și art.876 din Noul Cod Civil – Legea nr.287/2009, republicată și modificată;
– Prevederile art.12 şi art.27(1) din Legea nr.7/1996 – Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare – republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art.10, alin.2 din Legea Nr.213/1998 – privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată și completată;
– Prevederile Legii nr.273/2006 – privind finanţele publice locale- cu modificările şi completările ulterioare;
– prevederile HCL nr. 56/29.03.2018 – de aprobare a „Regulamentului privind regimul concesionării bunurilor imobile aflate în proprietatea privată a orașului Buhuși – potrivit Legii nr. 50/1991 – republicată, cu modificările si completările ulterioare”;
– Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
– Raportul comisiei agricole nr. 13042/22.04.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 13043/22.04.2019, raportul comisiei economice nr. 13215/23.04.2019, favorabile vânzării și raportul comisiei juridice nr. 13216/23.04.2019, favorabil concesionării;
– În baza dispoziţiilor art.9, art.10, art.27, art.36, alin.2, lit. b, c, alin.4, lit.d, e, alin.5 lit.b, art.45, art.48, alin.2, art.115 alin.1 lit.b, art.120 şi art.123 din Legea Nr.215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Buhuși a terenului intravilan în suprafaţă totală de 2.836,00 mp, situat în Buhuşi, str. Libertății (zonă târg săptămânal), înregistrat cu număr cadastral 64211 și aprobarea întocmirii documentaţiei de evaluare în vederea concesionării prin metoda licitației publice deschise cu strigare, în scopul construirii unui obiectiv pentru desfășurarea unor activități de producție, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. La data adoptării prezentei, Hotărârea Consiliului Local nr. 123 din 26.07.2018 se abrogă.
Art.3. Se împuterniceşte d-l Vasile Zaharia – primarul oraşului Buhuşi să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul instituției, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 55
Din 23.04.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate