23 iunie 2024

HCL nr. 56/23.04.2019

ROMÂNIA
JUDEȚUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind respingerea solicitării formulate de S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. de ajustare a tarifului privind activitatea de salubrizare prestată, și menținerea sistemului de plată conform prevederilor contractului de concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși nr. 5367 din 12.02.2007

Consiliul Local Buhuși, Județul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;
Având în vedere:
 Raportul nr. 11392/08.04.2019 al d-nei. BotezatuDaniela – consilier juridic;
 Expunerea de motive nr. 11394/08.04.2019 a Primarului orașului Buhuși;
 Sentința civilă nr. 1012/2018 pronunțată de Tribunalul Bacău în dosar nr. 1391/110/2018;
 Prevederile Legii nr. 51/2006 – Legea serviciilor comunitare de utilităti publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitătile specifice serviciului de salubrizare a localităților;
 Legea nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, cu modificările și completările ulterioare;
 O.U.G. nr. 74/2018 pentru modificarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor;
 Adresa nr. 17/06.03.2019 a S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L., înregistrată la instituția noastră sub nr. 7566/06.03.2019;
 Adresa nr. 51/20.12.2017 – Expunere de motive a S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L., înregistrată la instituția noastră sub nr. 48511/20.12.2017;
 Adresa nr. 02/22.01.2018 înregistrată sub nr. 3010/22.01.2018 – Notă de informare a S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L.;
 Adresa nr. 04/22.01.2018 înregistrată sub nr. 3012/22.01.2018 – Notificare a S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L.;
 Legea nr. 195/2006 – Legea -cadru a descentralizării;
 Raportul comisiei agricole nr. 13042/22.04.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 13043/22.04.2019, raportul comisiei economice nr. 13215/23.04.2019 – favorabile admiterii solicitării formulate de SC Gyndany Impex SRL și raportul comisiei juridice nr. 13216/23.04.2019, favorabil respingerii solicitării formulate de SC Gyndany Impex SRL;
 În temeiul prevederilor art. 10, art. 36, alin. 2 lit. b,d, alin. 4, lit. e, f, alin. 6 lit. a pct. 14, alin. 9, art. 45, art.48 alin. 2 și art. 115 lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală-republicată și modificată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 (1) Se respinge solicitarea formulată de S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L. de ajustare a tarifului privind activitatea de salubrizare prestată.
(2) Se menține sistemul de plată conform prevederilor contractului de concesionare privind delegarea parțială a gestiunii serviciului public de salubrizare din orașul Buhuși nr. 5367 din 12.02.2007.
ART. 2 Prezenta Hotărâre poate fi atacată în condițiile legii la instanța de contencios administrativ competentă în termen de 30 de zile.
ART. 3 Prezenta Hotărâre va fi atașată la sediul Consiliului Local Buhuși, va fi comunicată Primarului Orașului Buhuși, Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea execitării controlului de legalitate și va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituției.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 56
Din 23.04.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru admiterea solicitării formulate de S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L” – 4
Voturi „împotriva admiterii solicitării formulate de S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L” – 11
„Abțineri la solicitarea formulată de S.C. GYNDANY IMPEX S.R.L” – 4

print