20 iunie 2024

HCL nr. 69/23.04.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – venituri proprii și autofinanțate – al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022

Consiliul Local Buhusi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 23.04.2019;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 33/1/15.04.2019 a Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși;
 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 32/1/10.04.2019 a Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși;
 Nota de fundamentare nr. 2302/16.04.2019 a Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 12413/16.04.2019;
 Nota de fundamentare nr. 2304/16.04.2019 a Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 12410/16.04.2019;
 Adresa nr. 2301/16.04.2019 a Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 12414/16.04.2019;
 Adresa nr. 2303/16.04.2019 a Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 12411/16.04.2019;
 Expunerea de motive nr. 12523/17.04.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 HG nr. 168/2019 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional;
 Legea educației naționale nr. 1/2011, modificată și completată;
 Legea nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
 Legea nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
 Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 Legea nr. 195/2006 – Legea cadru a descentralizării, modificată și completată;
 Raportul comisiei economice nr. 13215/23.04.2019, raportul comisiei juridice nr. 13216/23.04.2019, favorabile;
 În baza art. 9, art. 10, art. 27, art. 36 alin. (2) lit b), d), alin. (4), lit. a), alin. (6), lit. a), pct. 1, art. 45, art. 48, alin. (2) si art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administratiei publice locale nr 215/2001 – republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul pe anul 2019 – venituri proprii și autofinanțate – al Liceului Teoretic “Ion Borcea” Buhuși și estimat pe anii 2020-2022, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2 Se propune utilizarea excedentului anilor precedenți, în sumă de 19.395,95 lei, pentru acoperirea cheltuielilor din secțiunea funcționare a bugetului de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral din venituri proprii în anul 2019.
Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art. 4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare” Buhuşi, de către Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din aparatul de specialitate al primarului şi va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi și Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 69
Din 23.04.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate

  • pdf 69_HCL
    Dimensiune fișier: 4 Mo