12 iunie 2024

HCL nr. 71/23.04.2019

ROMANIA
JUDETUL BACĂU
ORAȘUL BUHUȘI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea inițierii procedurii de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul privat al Orașului Buhuși

Consiliul Local Buhuși, județul Bacău, întrunit în ședință ordinară în data de 23.04.2019;
Având în vedere:
– Raportul nr.11791/11.04.2019 al Compartimentului Agricol;
– Expunerea de motive nr. 12130/12.04.2019 a Primarului orașului Buhuși;
– dispozițiile art. 1 alin. 1, art. 7 alin. 1, art. 8 , art. 9 și art. 10 din Ordinul nr. 544/2013, privind metodologia de calcul al încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște,
cu modificările și completările ulterioare,
-prevederile art. 5 alin (1), art. 9 alin. (2) și art. 10 din O.U.G. nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare,
– dispozițiile art. 6 și ale punctelor 5.4.1. și 5.4.4. din Normele metodologice din 11 decembrie 2013 pentru aplicarea prevederilor Ordonanței de urgență nr. 34/2013, privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare,aprobate prin H.G. nr. 1064/2013, cu modificările și completările ulterioare,
– Ordinul comun M.A.D.R și M.D.R.A.P. nr.407/205/2013 pentru aprobarea contractelor cadru de concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate pe domeniul public/privat al comunelor, orașelor, respectiv al municipiilor;
– Prevederile HCL nr.43/28.03.2019 – privind aprobarea Amenajamentului Pastoral, precum și a Studiului Pedologic și Agrochimic, valabile pentru pajiștile permanente afltae în domeniul privat al UAT Buhu și
– HCJ Bacău nr.28/27.02.2019 privind aprobarea pe anul 2019 a prețurilor medii ale principalelor produse agricole,
– Raportul comisiei agricole nr. 13042/22.04.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 13043/22.04.2019, raportul comisiei economice nr. 13215/23.04.2019, raportul comisiei juridice nr. 13216/23.04.2019, favorabile;
– În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) coroborate cu cele ale alin. ( 5) lit. b), ale art. 45 alin.(3), art.48 alin.2, precum şi ale art. 115 alin (1) lit. ,,b” din Legea nr. 215/2001, a administraţiei publice locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiștilor aflate în domeniul privat al Orașului Buhuși în suprafață totală de 452,0077 ha.
Art.2. Perioada de închiriere a suprafețelor de pășune ce aparțin domeniului privat al orașului Buhuși este de 10 ani, începând cu data semnării contractului de închiriere.
Art.3.Se aprobă prețul minim de închiriere valabil pe anul 2019 pentru pajiștile ce aparțin domeniului privat al orașului Buhuși, conform anexei nr.1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.4. Se aprobă Regulamentul privind închirierea pajiștilor aflate în domeniul privat al orașului Buhuși prin atribuire directă, crescătorilor de animale de pe raza UAT Orașul Buhuși, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărîre.
Art.5. Se aprobă Contractul cadru de închiriere a pajiștilor aflate în domeniul privat al orașului Buhuși, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.6. Se împuternicește Primarul orașului Buhuși să încheie contractele de închiriere pentru suprafeţele de păşuni aflate în domeniul privat al orașului Buhuși.
Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează Primarul Orașului Buhuși, Direcția Buget Finanțe Contabilitate și Compartimentul Agricol.
Art.8. La data adoptării prezentei, orice alte prevederi contrare se abrogă.
Art.9. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.10. Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului – Județul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CRISTIAN COJOCARU

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 71
Din 23.04.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 19
Voturi „pentru” – 19
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate

  • pdf 71_HCL
    Dimensiune fișier: 11 Mo