29 September 2023

HCL nr. 73/29.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea proiectului „MODERNIZAREA STRĂZILOR DE INTERES LOCAL ÎN ORAȘUL BUHUȘI, JUDEȚUL BACĂU” finanțat în cadrul Fondului de Dezvoltare şi Investiţii

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2019;
Având în vedere:
 Raportul nr. 15653/20.05.2019 al Compartimentului de specialitate;
 Expunerea de motive nr. 15656/20.05.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
 Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare
 Norme de aplicare a art.1-10 din Ordonanţa de urgenţă nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare aprobate prin Ordinul comun MFP-CNSP nr.2023/173/2019
 Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
 Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
 Raportul comisiei agricole nr. 16481/29.05.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 16482/29.05.2019, raportul comisiei economice nr. 16484/29.05.2019, raportul comisiei juridice nr. 16483/29.05.2019, favorabile;
 În baza dispoziţiilor art. 36 alin. (2) lit.b,lit. d), alin.4 lit.b, alin.6 lit. a) pct. 11 și pct. 13, art. 45, art.48 alin. (2), art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea Administraţiei publice locale nr. 215/2001- republicată şi modificată;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă proiectul „Modernizarea străzilor de interes local în orașul Buhuși, județul Bacău” care se depune spre finanțare în cadrul Fondului de Investiții Locale.
Art. 2.Valoarea totală a investiției este de 12.816.051,39 lei inclusiv TVA.
Art. 3. Se numeşte ca reprezentant legal al proiectului domnul ZAHARIA VASILE, primarul Orașului Buhuși, judeţul Bacău.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată, în termen de 30 de zile, la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către compartimentul de specialitate și va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 73
Din 29.05.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 16
Voturi „împotrivă” – 2
„Abțineri” – 0

print