5 martie 2024

HCL nr. 76/29.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru doi chiriași
din orașul Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2019;
Având în vedere:
– Procesul verbal nr. 15539/17.05.2019 al Comisiei privind stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, repartizarea și stabilirea criteriilor în baza cărora se repartizează locuințele sociale/fond locativ;
– Raportul nr.15698/20.05.2019 al compartimentului de specialitate;
– Expunerea de motive nr.15699/20.05.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
-H.C.L. nr. 109/27.10.2014 privind aprobarea ”Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea şi administrarea locuinţelor sociale şi a locuinţelor din fond locativ de stat din oraşul Buhuși’’;
– H.C.L. nr. 70/28.07.2016 ,,privind modificarea componenţei comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe devenite disponibile din fond locativ de stat, aprobată prin HCL nr.103/27.10.2004’’;
– Dispoziția nr. 938/06.10.2016 ,,privind desemnarea unor membri care să facă parte din comisia de analiză a solicitărilor de locuințe devenite disponibile’’;
– prevederile Legii nr.114/1996 privind Legea locuinţei – republicată şi modificată;
– H.G.R. nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr. 114/1996 – modificată şi completată;
– prevederileLegii nr.213/1998 privindproprietatea publică şi regimul juridic al acesteia – modificată şi completată;
– Prevederile art.1777 – 1804, art. 1816 – 1836 ale Noului Cod Civil aprobatprinLegea nr. 287/17.06.2009, republicată şi modificată prin Legea nr.71/2001;
– prevederile Legii nr. 195/2006 – legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr. 16484/29.05.2019 și raportul comisiei juridice nr. 16483/29.05.2019, favorabile;
– În baza art. 36 alin. 2, lit. c, d, alin.5. lit.b, alin.6, lit. a pct.17, art. 45, art. 48, alin. 2 şi art.115 alin.1 lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia publică locală – republicată şi modificată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă repartiția imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși din strada 9 Mai, numărul 2, etajul III, apartamentul 11 (camera 311) pentru doamna Șerban Maria. Locuinţa repartizată este în suprafață totală de 25,79 mp, din care: 1 cameră – 18,04 mp și dependințe – 7,75 mp.
Art.2. Se aprobă repartiția imobilului din fondul locativ al orașului Buhuși din strada 9 Mai, numărul 2, etajul III, apartamentul 10 (camera 310) pentru domnul Crăciun Costică. Locuinţa repartizată este în suprafață totală de 27,00 mp, din care: 1 cameră – 19,25 mp și dependințe – 7,75 mp.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Direcţia Buget Finanţe Contabilitate şi Serviciul Impozite şi Taxe vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 76
Din 29.05.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print