12 iunie 2024

HCL nr. 77/29.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea susținerii financiare a Asociației “Club Sportiv Adamas”- persoană juridică fără scop patrimonial, pentru formația de dans “Dance Sport Dreams” de la Școala de Dans Adamas Buhuși

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2019;
Având în vedere:
– Adresa nr. 25/14.05.2019 înaintată de Școala de Dans Adamas Buhuși și înregistrată la sediul UAT Buhuși sub nr. 15043/15.05.2019;
– Art. 3 alin. (1), art. 67 alin. (2) litera b) și art. 69 din Legea nr. 69/2000 – Legea educaţiei fizice şi sportului, cu modificările și completările ulterioare;
– HG nr. 1447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportive, cu modificările și completările ulterioare;
– Art. 3 alin. (2), art. 11, art. 12, art. 20 lit. h) și lit. k) și Anexa nr. 2 Cap. II puct. 9 lit. b) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
– OG nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările și completările uleterioare;
– Certificatul de înscriere a persoanei juridice fără scop patrimonial nr. 5549/180/2008-modificat prin încheierea nr. 13/PJ/02.02.2012 pronunțată în Dosarul nr. 647/180/2012 a Judecătoriei Bacău;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr. 16484/29.05.2019 și raportul comisiei juridice nr. 16483/29.05.2019, favorabile;
– Prevederile art. 36 alin. (2) și alin. (6) lit.a pct. 6, art. 45, art. 48 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată, cu modificările și completările uleterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă susținerea financiară a Asociației “Club Sportiv Adamas”- persoană juridică fără scop patrimonial, prin acordarea sumei de 4.600 lei pentru formația de dans „Dance Sport Dreams” de la Școala de Dans Adamas Buhuși, în vederea participării în perioada 28-30 iunie 2019 la Concursul Internațional de Dans ,,Temple of Cybebe” organizat la Varna, în Bulgaria.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Asociației Club Sportiv Adamas şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 77
Din 29.05.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print