1 martie 2024

HCL nr. 84/29.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită către Delgaz Grid S.A., pe perioada funcționării obiectivului, a terenului in suprafață de 13 mp ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, situat în Bulevardul Republicii, necesar înlocuirii postului de transformare subteran 5 cu post de transformare în anvelopă de beton

Consiliul Local Buhuşi, Jud. Bacău, întrunit în ședința ordinară din data de 29.05.2019;
Având în vedere:
– Adresa nr.11565 din 10.04.2019 emisă de DELGAZ GRID S.A.;
– Raportul de specialitate nr. 15676/20.05.2019 al Serviciului Urbanism;
– Expunerea de motive nr. 15677/20.05.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile art.12 alin.(1), (2), (3) si (4) din Legea nr.123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art.3 alin.(1) și alin.(4) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;
– Prevederile art.866 și nr.874 din Legea nr. 287/2009 din 17 iulie 2009 republicată privind Codul civil;
– Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării – cu modificările şi completările ulterioare;
– Raportul comisiei agricole nr. 16481/29.05.2019, raportul comisiei de urbanism nr. 16482/29.05.2019, raportul comisiei economice nr. 16484/29.05.2019, raportul comisiei juridice nr. 16483/29.05.2019, favorabile
– Prevederile art.36, alin (2) lit. c), alin. (6), lit. a), pct.8, pct.14,alin.9, art.45 alin.3 art.48, alin.2, art.115, alin. (1) lit.b), art.120 și art.124 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită către Delgaz Grid S.A., pe perioada funcționării obiectivului, a terenului in suprafață de 13 mp ce aparține domeniului public al orașului Buhuși, situat în Bulevardul Republicii, necesar înlocuirii postului de transformare subteran 5 cu post de transformare în anvelopă de beton, conform planului anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr. 554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.3.Prezenta Hotărâre va fi afişată la sediul institutiei, va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuşi, Delgaz Grid S.A., Institutiei Prefectului – judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către compartimentele de specialitate din cadrul instituţiei.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 84
Din 29.05.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate