1 martie 2024

HCL nr. 86/29.05.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea contului de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul I – anul 2019 al Spitalului Orășenesc Buhuși

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29.05.2019;
Având în vedere:
 Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 10/15.05.2019 a Spitalului Orăşenesc Buhuşi;
 Nota de fundamentare nr. 6849/27.05.2019 a Spitalului Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 16257/27.05.2019;
 Adresa nr. 6491/27.05.2019 a Spitalului Orășenesc Buhuși, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 16274/27.05.2019;
 Expunerea de motive nr. 16528/27.05.2019 a Primarului orașului Buhuși;
 HCL nr. 62/23.04.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Spitalului Orăşenesc Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022;
 Ordinul nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
 Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
 Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
 Legea contabilităţii nr.82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii – modificată şi completată;
 Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
 Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
 Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării cu modificările şi completările ulterioare;
 Raportul comisiei economice nr. 16484/29.05.2019 și raportul comisiei juridice nr.16483/ 29.05.2019, favorabile;
 Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) punct 3, art. 45, art. 48 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă contul de execuţie al exerciţiului bugetar pe trimestrul I – anul 2019 al Spitalului Orășenesc Buhuși, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativ competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ – modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi, Instituţiei Prefectului – judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate şi va fi dusă la îndeplinire de către Spitalul Orășenesc Buhuși.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 86
Din 29.05.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate