21 iunie 2024

HCL nr. 88/07.06.2019

R O M Â N I A
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind aprobarea cotizaţiei anuale la patrimoniul
„Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”

Consiliul local Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în şedinţă extraordinară din data de 07.06.2019
Având în vedere:
– Adresa nr.2049/27.05.2019 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, înregistrată la Consiliul Local al orașului Buhuși sub nr. 16355/27.05.2019;
– Raportul nr.16489/29.05.2019 al Comp. Protecția Mediului;
– Expunerea de motive a Primarului orașului Buhuși nr. 16490 /29.05.2019 ;
– În baza prevederilor O.G. nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile art. 10 din Hotararea Consiliului Local Buhusi nr. 50/23.04.2019 privind aprobarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Buhusi pentru anul 2019 si estimat pentru perioada 2020-2024, prin care au fost alocata suma de 60 mii lei pentru cotizatii catre Asociatia Oraselor din Romania, ADIS, ADIB, GAL, pentru anul 2019;
– Hotărârea Consiliului Local al Oraşului Buhuşi nr.53/30.04.2009 privind aprobarea participării oraşului Buhuşi din judeţul Bacău, în calitate de membru fondator la înfiinţarea „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, precum şi ale Statutului „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău” ;
– Legea nr.195/2006 – Legea-cadru a descentralizării;
– Raportul comisiei economice nr.17610/07.06.2019 și raportul comisiei juridice nr. 17611/07.06.2019 – favorabile;
– În temeiul art.11, art.12, art.17, art.36, alin.2, lit.d, lit.e, alin.6, lit.a, pct.11 şi alin.7, lit.c, art.37, art. 45, alin.2, art.48, alin.2 şi ale art.115 alin.2 lit.b din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă cotizaţia anuală la patrimoniul „Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”, în cuantum de 40.000 lei.
Art.2. Se mandatează dl. Vasile Zaharia – Primarul oraşului Buhuşi, având calitatea de reprezentant al unităţii administrativ teritoriale în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, să voteze în conformitate cu prevederile art.1 din prezenta hotărâre, precum şi după cum urmează :
– Pentru Judeţul Bacău – 1.000 000 lei;
– Pentru Mun. Bacău – 600.000 lei;
– Pentru Mun. Oneşti – 100.000 lei;
– Pentru Mun. Moinesti si Orasele Targu-Ocna, Buhusi, Comanesti si Darmanesti – 40.000 lei;
– Pentru Orașul Slănic Moldova- 10.000 lei
– Pentru comune cu o populaţie sub 3000 locuitori – 3.000 lei;
– Pentru comune cu o populaţie între 3000 şi 5000 locuitori – 5.000 lei;
– Pentru comune cu o populaţie între 5000 şi 10 000 locuitori – 6.000 lei;
– Pentru comune cu o populaţie peste 10 000 locuitori – 7.000 lei.
Art.3. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.4. Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Oraşului Buhuși, persoanei nominalizate la art.2, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Judeţului Bacău şi va fi adusă la cunoştinţă publică, în condiţiile legii şi va fi dusă la îndeplinire de către şi Direcţia Buget Finanţe Contabilitate din cadrul instituţiei

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 88
Din 07.06.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print