27 noiembrie 2021

HCL nr. 96/07.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ”Mihail Andrei”
Buhuși pe anul 2019

Consiliul Local Buhuşi, Judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară din data de 07.06.2019
Având în vedere:
• Hotărârea nr.44/28.05.2019 a Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale „Mihail Andrei” Buhuşi;
• Nota de fundamentare nr.381/30.05.2019 a Școlii Gimnaziale „Mihail Andrei” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 16672/30.05.2019;
• Adresa nr.382/30.05.2019 a Școlii Gimnaziale „Mihail Andrei” Buhuşi, înregistrată la instituţia noastră sub nr. 16833/30.05.2019;
• Expunerea de motive nr. 16936/31.05.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
• HCL nr. 66/23.04.2019 privind aprobarea bugetului pe anul 2019 – prin bugetul local – al Şcolii Gimnaziale ,, Mihail Andrei” Buhuşi şi estimat pe anii 2020-2022;
• Ordinul nr. 1998/09.04.2019 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale și a unor raportări financiare lunare ale instituțiilor publice în anul 2019, precum și pentru modificarea și completarea altor norme metodologice în domeniul contabilității publice;
• Prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 – cu modificările şi completările ulterioare;
• O.U.G. nr. 58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative, cu modificările și completările ulteriore;
• Ordinul nr. 5079/19.09.2016 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar;
• Prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
• Prevederile Legii nr. 47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019;
• Legea contabilităţii nr.82/1991 – republicată cu modificările şi completările ulterioare;
• Prevederile art.1, alin.2, lit.a, art.57, alin.2, art.69, art.73, art.76^1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
• HCL nr. 9/31.01.2019 privind organizarea reţelei unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2019-2020 din oraşul Buhuşi,
• Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
• Prevederile Legii nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării cu modificările şi completările ulterioare;
• Legea nr. 195/2006 – Legea –cadru a descentralizării, cu modificările şi completările ulterioare;
• Raportul comisiei economice nr.17610/07.06.2019 și raportul comisiei juridice nr. 17611/ 07.06.2019 – favorabile;
• Prevederile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) punct 3, art. 45, art. 48 alin. (2) şi art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată şi modificată.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1.Se aprobă rectificarea bugetului Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuși pe anul 2019, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2 Școala Gimnazială ,,Mihail Andrei” va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, republicată și modificată.
Art.4 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile legii şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 96
Din 07.06.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 17
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 1

Print

Fișiere atașate