18 mai 2024

HCL nr. 97/07.06.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU
ORAŞUL BUHUŞI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului local al orașului Buhuși, precum și modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019

Consiliul Local al oraşului Buhuşi, judeţul Bacău, întrunit în ședință extraordinară din data de 07.06.2019
Având în vedere :
– Adresa nr.10091/23.05.2019 inaintata de Directia Economica si Managementul economic al Consiliului Judetean Bacau, inregistrata sub nr.16333/27.05.2019, prin care in cadrul contractului de asociere dintre cele doua institutii, se aloaca suma de 1.178.100 lei, reprezentand 90 % din valoarea achizitionarii unei auto speciale de interventii la incendii
– Adresa nr.2873/25.05.2019 inaintata de Liceul Teoretiv Ion Borcea si inregistrata sub nr.15754/21.05.2019, prin care se solicita sumade 6000 lei, necesara pentru premierea anuala a elevilor claselor V-XII premierea elevilor care au obtinut rezultate la olimpiade/concursuri judetene/nationale, in anul scolar 2018-2019 ;
– Adresa nr.561/24.05.2019 inaintata de Scoala Gimnaziala Mihai Eminescu si inregistrata sub nr.16172/24.05.2019, prin care se solicita sumade 7500 lei, necesara pentru premierea elevilor scolii,la incheierea anului scolar 2018-2019 ;
– Adresa nr.906/27.05.2019 inaintata de Scoala Gimnaziala Stefan cel Mare Buhusi si inregistrata sub nr.16320/27.05.2019, prin care se solicita sumade 3000 lei, necesara pentru premii sfarsit an scolar 2018/2019 si premierea olimpicilor din acest an scolar ;
– Adresa nr.369/27.05.2019 inaintata de Scoala Gimnaziala Mihail Andrei Buhusi si inregistrata sub nr.16318/27.05.2019, prin care se solicita sumade 3000 lei, necesara pentru premii sfarsit an scolar 2018/2019 si premierea olimpicilor din acest an scolar ;
– Raportul de specialitate nr.16653/29.05.2019 intocmit de dl Mircea Maxim, din cadrul Serviciului Urbanism ;
– Raportul nr. 16826/30.05.2019 al Direcţiei Buget Finanţe Contabilitate şi al Primarului oraşului Buhuși,
– Expunerea de motive nr. 16827 / 30.05.2019 a Primarului oraşului Buhuşi;
– Prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice – cu modificările şi completările ulterioare;
– Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale – cu modificările şi completările ulterioare;
– Art.82 , alin (1) din Legea 273/2006 ,, Cu sumele aprobate prin hotararea a Guvernului , din fondurile de rezerva bugetara si de interventie la dispozitia Guvernului, precum si cu alte sume alocate de la bugetul de stat sau retrase prin acte normative se majoreaza,respectiv se diminueaza bugetele locale prin dispozitie a autoritatii executive, potrivit legii, urmand ca la prima sedinta a autoritatii deliberative sa se valideze modificarile respective,, ;
– Legea-cadru nr.153/2017 cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene;
– O.U.G. nr.91/2017 pentru modificarea şi completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;
– O.U.G. nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată și completată;
– O.G. nr.80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile şi instituţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
– Legea nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative;
– O.U.G. nr.58/2014 privind stabilirea unor măsuri financiare și pentru modificarea unor acte normative;
– Legea nr.293/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 35/2015 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;
– H.G. nr. 937/2018 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată;
– O.U.G nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum și modificarea și completarea unor acte normative;
– Prevederile Legii nr.50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
– Prevederile Legii nr.47/2019 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018;
– Legea nr.195/2006 – Legea cadru a descentralizării, cu modificările și completările ulterioare;
– Raportul comisiei economice nr.17610/07.06.2019 și raportul comisiei juridice nr. 17611/ 07.06.2019 – favorabile;
– Prevederile art. 27,art.36,alin.2 lit. a,b,d, alin.3, lit.b,alin. 4,lit.a,b,d,e, alin.6 lit.a, lit.c, alin.7, alin.9, art. 45, art.48, alin.2 şi art.115, ali.1, lit.b din Legea nr. 215/2001 privind Administraţia Publică Locală – republicată, cu modificările și completările uleterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al orașului Buhuși pe anul 2019, conform anexelor nr.1,2,3 – părți integrante din prezenta hotărâre.
Art.2. Se aprobă modificarea programului de investiții al Consiliului Local Buhuși pe anul 2019, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică în condiţiile art.76^1 din Legea nr.273/2006 – cu modificările şi completările ulterioare.
Art.4. Prezenta hotărâre poate fi contestată în termen de 30 de zile la instanţa de contencios administrativă competentă, în condițiile Legii nr.554/2004 – legea contenciosului administrativ, modificată și completată.
Art.5. Prezenta hotărâre va fi adusă la îndeplinire de către Direcția Buget Finanțe Contabilitate şi va fi comunicată Primarului oraşului Buhuşi şi Instituţiei Prefectului – Judeţul Bacău, în vederea exercitării controlului de legalitate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ELENA APOSTICĂ

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL ORAȘULUI,
Cons. Jur. OANA MIHAI

Hotărârea nr. 97
Din 07.06.2019

Total consilieri în funcție – 19
Prezenți – 18
Voturi „pentru” – 18
Voturi „împotrivă” – 0
„Abțineri” – 0

print

Fișiere atașate